Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skurczyć się" na angielski

Wyszukaj skurczyć się w: Definicja Synonimy
shrink
I ona jest zbyt atrakcyjna aby być skurczyć się.
And she's too good-looking to be a shrink.
"Ten wzrost i skurczyć się z nienawiścią"
"That rise and shrink with hate"
"Ten wzrost i skurczyć się z nienawiścią" odszedł i problem mnie nie więcej!
"That rise and shrink with hate" Be gone and trouble me no more!
Lepsze to niż skurczyć się jak Ellie Henderson.
Better to brindle away like Ellie Henderson.
Jeste jedynš, której pozwoliłbym skurczyć się do mikroskopijnych rozmiarów i pływać we mnie w malutkiej łodzi podwodniej.
You're the only person I would allow to be shrunk to microscopic size and swim inside me in a tiny submersible machine.
Kaluza i Klein zaproponowali, że gdybyśmy mogli skurczyć się miliardy razy, znaleźlibyśmy niezwykle małe, zwinięte wymiary ulokowane w każdym punkcie przestrzeni.
Kaluza and Klein proposed that if we could shrink down billions of times, we'd find one extra tiny, curled up dimension located at every point in space.
Więc możesz napuchnąć jak balon, albo skurczyć się, wciąż będę cię kochał.
So you can balloon up or you can shrink down... and I will still love you.
Skurczyć się do mikroskopijnych rozmiarów, wejść do mózgu Briana i zniszczyć guz od wewnątrz.
shrink down to microscopic size, enter Brian's brain, and destroy the tumor from within.
Czarna Dziura. Zamiast skurczyć się i stworzyć białego karła lub pulsar, ta gwiazda kurczyła się dalej.
We are staring into the face of extinction... the remains of a giant star... a black hole.

Pozostałe wyniki

By ujrzeć konflikt między teorią względności, a mechaniką kwantową musimy znacznie się skurczyć.
To see the conflict between general relativity and quantum mechanics we need to shrink way, way, way down in size.
Loretta, teraz musisz się skurczyć, jak tylko potrafisz.
Loretta, right now I need you to make yourself as small as possible.
Udało mi się skurczyć serce prawie na całym etapie jego ścieżki do osierdzia.
I was able to reduce the heart almost all the way into the pericardial space.
Wciąż nie może się skurczyć na żywo temat.
He still can't shrink a live subject.
Przez 1 7 dni żołądek może się nieźle skurczyć.
Well, a stomach can shrink quite a bit in 17 days.
Biorąc pod uwagę to, przez co przeszedł, jego kręgosłup mógł się skurczyć.
Given the stress of the past five months, his spine may have actually shrunk.
"Czemu nie pójść się skurczyć."
"Why not go shrink."
Ale musiały się skurczyć od potu, czy coś.
But they must have shrunk from the sweat.
Jakim cudem te kwiaty mogły się skurczyć przez dwa tygodnie?
Since when do flowers grow shorter in two weeks?
Nie byłoby żadna strata dla ludzkości gdyby on chciał się skurczyć
It would be no loss to mankind if he were to shrivel away.
Jakich mocy uźyłaś, źeby się skurczyć?
What powers have you used to shrink yourself?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 44. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo