Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "skuteczny" na angielski

Zobacz także: skuteczny system
Wyszukaj skuteczny w: Definicja Synonimy
effective
efficient
successful
efficacious
effect
charm, too
effectively efficiently
effectiveness
powerful

Sugestie

Nie jesteś subtelny, ale skuteczny.
You're not very subtle, but you are effective.
Żaden inny instrument nie mógłby rozwiązać problemu w sposób bardziej skuteczny.
No other mechanism could have addressed this matter in a more effective manner.
EMCS umożliwia bardziej skuteczny sposób wymiany informacji między organami podatkowymi.
The EMCS creates a more efficient means of information exchange between excise authorities.
Tępy nóż nie jest skuteczny i to dziwne narzędzie zbrodni.
I mean, a blunt knife is not efficient, and it's an odd choice for a murder weapon.
Dziś bardziej skuteczny z nich stoi przed państwem.
Today the more successful of the two stands before you.
Taki skuteczny sprzedawca... i taka historia?
Such a successful salesman - and now this?
W końcu to będzie najbardziej skuteczny sposób poprawy bezpieczeństwa wszystkich pasażerów.
This will ultimately be the most effective way of improving safety for all passengers.
Mogą one prowadzić działalność komercyjną w odpowiedni i skuteczny sposób.
They shall be able to carry out their commercial activities in an appropriate and effective way.
Dziś wieczór na przykład muszę być skuteczny.
Tonight, for example I need to be effective.
Konieczny jest stały i skuteczny nadzór skuteczności i wdrażania prawodawstwa.
There must be continuing and effective monitoring of the efficacy and implementation of legislation.
Musimy odkryć skuteczny lek na raka.
We have yet to discover an effective remedy for cancer.
Fasturtec nie jest skuteczny bezpośrednio w leczeniu tych zaburzeń.
Fasturtec is not directly effective in the treatment of these abnormalities.
Leczenie zakażenia grypą Oseltamiwir jest skuteczny tylko wobec choroby spowodowanej wirusem grypy.
Treatment of influenza infection Oseltamivir is effective only against illnesses caused by influenza virus.
Sam diabeł nie byłby bardziej skuteczny.
The devil himself could not be more effective.
Jest bardziej skuteczny jeżeli strzelasz pojedynczymi strzałmi.
It's more efficient if you fire single shots.
Duża liczba krajowych procedur skażania osłabia skuteczny nadzór i stwarza możliwości nadużyć.
The large number of national denaturing procedures weakens effective supervision and offers opportunities for fraud.
Ponadto służby operacyjne powinny wprowadzić polityki zatrudnienia w sposób sprawny i skuteczny.
Moreover, operational services should deliver the employment policies in an efficient and effective way.
Organizacja zapewnia skuteczny dostęp europejskim i międzynarodowym badaczom, jak również innym odpowiednim użytkownikom.
The Organisation shall provide effective access for European and international researchers as well as other relevant users.
Według Komisji zobowiązanie będzie stanowiło kolejny skuteczny środek zapobiegający nieuzasadnionym zakłóceniom konkurencji.
In the Commission's view, that commitment will be another effective measure against undue distortions of competition.
Obejmuje to skuteczny pomiar efektywności oraz ocenę działań naprawczych podczas realizacji danego programu.
This includes the measurement of effective performance and the assessment of corrective measures during the programme concerned.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2031. Pasujących: 2031. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo