Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "spis ludności" na angielski

Wyszukaj spis ludności w: Definicja Synonimy
census
Przydałby się nam szczegółowy spis ludności.
I've proposed that we make a detailed census.
Kolejnym papierkiem lakmusowym zdolności kraju do przeprowadzenia integracji z UE będzie spis ludności.
Another litmus test of the country's ability to deliver on EU integration is the census.
Podtrzymuję prawa Romów do spisu ludności, jak to się dzieje regularnie z innymi obywatelami Włoch, ponieważ spis ludności gwarantuje prawo do opieki zdrowotnej, integracji społecznej i integracji w systemie szkolnym.
I uphold the right of the Roma people to have a census, as happens regularly for all Italian citizens, because the census guarantees the right to health, social inclusion and integration into the school system.
Ten spis ludności o którym wspomniał pan przed chwilą, był w roku 1930, nieprawdaż?
That census you mentioned a moment ago, that was for 1930, was it not?
Oto najnowszy spis ludności.
Here's the latest census.
Jest to karta rejestracyjna, a nie jakaś pogłoska: "Komisarz policji w związku ze stanem wyjątkowym i istnieniem osad społeczności nomadycznych w rejonie Kampania: spis ludności, imię, nazwisko, data urodzenia, wyznanie, pochodzenie etniczne".
This is a registration card, not rumour: 'Police Commissioner for the emergency and settlements of travellers' communities in the Campania Region: census, central office for milk, family, surname, forename, date of birth, religion, ethnic origin'.
Chodzi o spis ludności Unii Europejskiej.
It's for the census of the European Union.
Jeszcze kilka kobiet i możesz ogłosić spis ludności.
Get a few more women in your life so you can be a census.
Robiący spis ludności raz chciał mnie przepytać.
A census taker once tried to test me.
Obecny rząd włoski tego nie zrobił, ponieważ po prostu przeprowadza on spis ludności.
The present Italian Government has not done this, as it is merely carrying out a census.
Nie tylko spis ludności, Sam.
No, not just census takers, Sam.
Jeśli płód to człowiek, czemu spis ludności go nie obejmuje?
Well if a fetus is a human being how come the census doesn't count them?
To spis ludności, który ma ci pomóc zdecydować, kto przeżyje, a kto nie.
this is a census, to help you decide who lives and who dies.
Spis ludności dla organizacji na rzecz społecznej sprawiedliwości.
Census takers for a community action organization for social justice.
Spis ludności mówi, że liczba przyjęć spadła w lutym.
You see, a census said that hospital admissions dropped in February.
Spis ludności będziecie przerabiać za siedem lat.
How? The census isn't for another seven years.
Wiecie, że Narodowy Spis Ludności przewiduje, że w roku 2030 większość Amerykanów będzie używać hiszpańskiego jako ich pierwszego języka?
But did you know that the U.S. Census believe that by 2030 the majority of Americans will use Spanish as their first language?
Co roku organizujemy spis ludności.
We have every year's census in the castle.
Wyświetl spis ludności tego hrabstwa.
Bring up the census of this county.
Mamy spis ludności całego Imperium.
We have a census for the entire Empire!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 34. Pasujących: 31. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo