Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sporządzone" na angielski

Sugestie

Z wykorzystania środków na ten cel sporządzone zostanie sprawozdanie roczne.
An annual report will be drawn up on the use of appropriations for this purpose.
uwzględniając analizy zewnętrzne sporządzone w imieniu Komisji
having regard to the external studies drawn up on behalf of the Commission
Kolejny przykład ilustruje uzgodnienie sporządzone poprzez zsumowanie poszczególnych uzgodnień każdego ustawodawstwa krajowego.
The following is an example of a reconciliation prepared by aggregating separate reconciliations for each national jurisdiction.
A. Niniejsze świadectwo zostało sporządzone w jednym oryginale i dwóch kopiach.
A. This certificate shall be prepared in one original and two copies.
Po każdym seminarium zostanie sporządzone sprawozdanie podsumowujące dyskusje i zalecenia.
A summary report of the discussions and recommendations will be produced after each seminar.
W odniesieniu do pozostałych informacji rewident sprawdza, czy oświadczenie nadzoru właścicielskiego zostało sporządzone.
For the remaining information, the statutory auditor shall check that the corporate governance statement has been produced.
Komisja przeanalizowała sprawozdanie z wyceny sporządzone przez KPMG.
The Commission has analysed the valuation report drawn up by KPMG.
Niniejsze zestawienie to podsumowanie sporządzone dla celów informacji.
This summary has been drawn up for information purposes only.
W celu przedstawienia wyników konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie.
A report on the results of the consultation will be drawn up.
Sprawozdania sporządzone na mocy niniejszej decyzji są uznawane za poufne.
The reports drawn up pursuant to this Decision shall be regarded as confidential.
Urzędnik ds. księgowości odpowiada za prawidłowo sporządzone polecenia inkasa.
The accounting officer shall assume responsibility for the recovery orders duly drawn up.
Po dokonaniu oceny zagrożenia sporządzone zostanie sprawozdanie dotyczące wyników.
On completion of the risk assessment, a report will be drawn up on the findings.
Będę miał dokumenty sporządzone i odesłane.
I'll have the papers drawn up and sent over.
Oryginał i kopie tych dokumentów są sporządzone w języku angielskim.
The original and the copies of these documents shall be drawn up in English.
Zostają one sporządzone na poziomie geograficznym, który jest najbardziej odpowiedni dla ich skutecznego zastosowania.
They shall be drawn up at the geographical level most appropriate for their effective application.
Wyjaśnienia sporządzone w celu wskazania wykładni niniejszej Karty są należycie uwzględniane przez sądy Unii i Państw Członkowskich.
The explanations drawn up as a way of providing guidance in the interpretation of this Charter shall be given due regard by the courts of the Union and of the Member States.
W przypadku wkładów finansowych przekraczających 25000 EUR wnioskowi towarzyszy sprawozdanie z audytu zewnętrznego sporządzone przez zatwierdzonego audytora.
For financial contributions of over EUR 25000, the application shall be accompanied by an external audit report produced by an approved auditor.
Teksty tego traktatu sporządzone w językach bułgarskim i rumuńskim są załączone do niniejszego Protokołu.
The text of that Treaty, drawn up in the Bulgarian and Romanian languages, shall be annexed to this Protocol.
Takie sprawozdanie musi być sporządzone w postaci i na zasadach ustanowionych przez właściwy organ.
This report shall be produced in a form and manner established by the competent authority.
W stosownym czasie przed rozprawą strony otrzymują sporządzone przez sędziego sprawozdawcę sprawozdanie przygotowawcze na rozprawę.
In good time before the hearing, the parties receive the preparatory report for the hearing drawn up by the judge-rapporteur.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1030. Pasujących: 1030. Czas odpowiedzi: 164 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo