Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprawie zamówień rządowych" na angielski

Wyszukaj sprawie zamówień rządowych w: Definicja Synonimy
on Government Procurement
GPA
W tym celu Wspólnota zachęca Bangladesz do przystąpienia do Wielostronnego porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych.
To this end, the Community encourages Bangladesh to join the WTO Plurilateral Agreement on Government Procurement.
Na mocy tego prawa rząd USA, podczas dokonywania zakupów, nadaje preferencyjne traktowanie produktom krajowym, chyba że kraj wywozu podpisał wielostronne Porozumienie w sprawie zamówień rządowych WTO.
By this Act the US Government gives preference to domestic products in its purchases unless the exporting country has signed the plurilateral WTO Trade Agreement on Government Procurement.
W związku z przystąpieniem do WTO Chiny zobowiązały się "jak najszybciej" dołączyć do porozumienia w sprawie zamówień rządowych.
As part of its accession to the WTO, China undertook to join the GPA "as soon as possible".
Unia Europejska będzie, wraz z innymi stronami Porozumienia w sprawie zamówień rządowych, kontynuowała negocjacje w celu zagwarantowania, że po przystąpieniu Chin do GPA chińskie ramy prawne dotyczące zamówień publicznych będą zgodne z tym porozumieniem i że Chiny zapewnią stronom porozumienia znaczący dostęp do rynku.
The European Union, together with other GPA Parties, will continue negotiating to ensure that upon its accession, China will have a GPA compliant procurement framework and it will provide a substantial market access opening to the Parties of the Agreement.
Nie później niż przed upływem piątego roku od daty wejścia w życie Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, Komitet analizuje zastosowanie art. XX ust. 2 lit. b).
Not later than the end of the fifth year from the date of entry into force of the Protocol Amending the Agreement on Government Procurement, the Committee shall examine the applicability of Article XX:2(b).
Decyzją Rady 94/800/WE [15] zatwierdzono w szczególności Porozumienie w sprawie zamówień rządowych, zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu, zwane dalej "Porozumieniem GPA".
Council Decision 94/800/EC [15], approved in particular the World Trade Organisation Agreement on Government Procurement, (the 'GPA').
W toku dochodzenia nie wykazano żadnych powodów wskazujących, iż zagraniczni producenci, będący sygnatariuszami wielostronnego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych WTO, nie mogą uczestniczyć w publicznych procedurach przetargowych w USA na tych samych warunkach.
The investigation has not shown any reason pointing to the conclusion that foreign producers, who are signatories to the plurilateral WTO Trade Agreement on Government Procurement, cannot participate in public tender procedures in the USA under the same conditions.
Podmioty administracji centralnej państw członkowskich Unii Europejskiej wymienione w dotyczącym Unii Europejskiej załączniku 1 do dodatku 1 do Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych.
The central government entities of the Member States of the European Union listed in Annex 1 of the European Union to Appendix 1 to the WTO Agreement on Government Procurement.
W dniu 7 stycznia 2002 r. Republika Mołdawii złożyła wniosek o przystąpienie do zmienionego Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (zwanego dalej "zmienionym GPA").
On 7 January 2002, the Republic of Moldova applied for accession to the Revised Agreement on Government Procurement ('the Revised GPA').
Unia Europejska ma zająć w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych następujące stanowisko: należy wyrazić zgodę na przystąpienie Ukrainy do zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych z zastrzeżeniem szczególnych warunków przystąpienia określonych w załączniku do niniejszej decyzji.
The position to be taken on behalf of the European Union within the Committee on Government Procurement shall be to approve the accession of Ukraine to the Revised Agreement on Government Procurement, subject to specific terms of accession set out in the Annex to this Decision.
Za pomocą tej decyzji, która zawiera Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych ("Protokół"), Strony GPA z 1994 r. potwierdziły tekst Protokołu oraz przedłożyły go do akceptacji.
By means of that Decision, which includes a Protocol Amending the Agreement on Government Procurement (the 'Protocol'), the Parties to the 1994 GPA authenticated the text of the Protocol and opened it for their acceptance.
Z chwilą przystąpienia Nowej Zelandii do zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych w uwadze 6 w uwagach do załącznika 3 do dodatku I dotyczącego Unii Europejskiej po lit. n dodaje się litery w brzmieniu:
Upon New Zealand's accession to the Revised Agreement on Government Procurement Note 6 of the Notes to Annex 3 to Appendix I of the European Union shall include the following points after the point n:
W zmienionym Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych (zwanym dalej "zmienionym GPA"), które weszło w życie w dniu 6 kwietnia 2014 r., ustanowiono zreorganizowane ramy prawne stosowane przez Strony zmienionego GPA do udzielania zamówień objętych tym porozumieniem.
The Revised Agreement on Government Procurement ('the Revised GPA'), which entered into force on 6 April 2014, lays down a revamped legal framework applicable by the Revised GPA Parties to covered procurement.
Negocjacje dotyczące rewizji Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (w ramach GPA z 1994 r.) zostały zainicjowane w styczniu 1999 r. na podstawie art. XXIV ust. 7 lit. b) i c) GPA z 1994 r.
The negotiations on the revision of the WTO Agreement on Government Procurement (1994 GPA) were launched in January 1999 pursuant to Article XXIV:7(b) and (c) of the 1994 GPA.
ustalająca stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu ds. Zamówień Rządowych w sprawie przystąpienia Czarnogóry do zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych
establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee on Government Procurement on the accession of Montenegro to the Revised Agreement on Government Procurement
stwierdzając, że art. XIX ust. 8 zmienionego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (zwanego dalej "Porozumieniem") zawiera wymóg, aby Komitet opracował procedury arbitrażowe ułatwiające rozwiązywanie sytuacji sprzeciwów zgodnie z art. XIX ust. 2 Porozumienia; oraz
Noting that Article XIX:8 of the Revised Agreement on Government Procurement ('the Agreement') requires the Committee to develop arbitration procedures to facilitate resolution of objections under Article XIX:2 of the Agreement; and
WYKAZ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH OBJĘTYCH POROZUMIENIEM GATT W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ RZĄDOWYCH
LIST OF CONTRACTING AUTHORITIES SUBJECT TO THE GATT AGREEMENT ON GOVERNMENT PROCUREMENT
Wartość SGRD w koreańskich wonach ustala się zgodnie z procedurami określonymi w Porozumieniu WTO w sprawie Zamówień Rządowych z 1994 roku (GPA).
The value of SDR in Korean Won shall be fixed in accordance with the procedures set out in the 1994 WTO Agreement on Government Procurement (GPA).
Wspólnota jest stroną Porozumienia w sprawie Zamówień Rządowych 7, zwanego dalej "Porozumieniem GATT";
Whereas the Community is a Party to the Agreement on government procurement(7), hereinafter referred to as 'the GATT Agreement';
W przeciwieństwie do UE Indie nie są sygnatariuszem obowiązującego Porozumienia w sprawie zamówień rządowych, dlatego nie podlegają jego wymogom, jednak nie są przeciwne porozumieniu w sprawie przejrzystości zamówień publicznych.
Unlike the EU, India is not a signatory to the current Agreement on Government Procurement and thus not subject to the latter's disciplines, however is not opposed to an agreement on transparency in government procurement.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 30. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo