Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprawiedliwego handlu" na angielski

Wyszukaj sprawiedliwego handlu w: Definicja Synonimy
fair trade
fair trading
fairer trade
equitable trade
Sprawozdawca zdecydowanie popiera wzmocnienie systemów sprawiedliwego handlu.
Your Rapporteur strongly supports the strengthening of fair trade schemes.
Subsydia wywozowe wciąż stanowią przeszkodę dla sprawiedliwego handlu w sektorze rolniczym.
Export subsidies are still a barrier for fair trade in the agricultural sector.
Oczekuje się, że nałożenie środków przywróci warunki skutecznego i sprawiedliwego handlu na unijnym rynku.
It is expected that the imposition of measures will restore effective and fair trading conditions on the Union market.
Klasyfikacja wykorzystująca wspólne obowiązkowe normy dla świeżych owoców i warzyw przewiduje ramy odniesienia, które zachęcają do sprawiedliwego handlu i przejrzystości rynku oraz eliminują z rynku produkty o niesatysfakcjonującej jakości.
Classification using common obligatory standards for fresh fruit and vegetables provides a reference framework that encourages fair trading and market transparency and also eliminates products of unsatisfactory quality from the market.
W związku z tym Komisja Handlu Zagranicznego, świadoma tego problemu, ponownie podkreśla swoje poparcie dla tych negocjacji, które mają prowadzić do bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego handlu.
The Committee on International Trade, conscious of this problem, therefore reiterates its support for those negotiations, which ought to lead to more balanced, fairer trade.
Nie mam czasu, żeby wymyślać fantazyjne kampanie dla sprawiedliwego handlu kawą.
I don't have time just to dream up fantasy campaigns for fair trade coffee.
Prawie 2 % światowego handlu bananami ma certyfikat organizacji producentów sprawiedliwego handlu.
Almost 2 % of the world's trade in bananas is endorsed by fair trade producers' organisations.
W porządku obrad powinny jednakże znaleźć się kwestie związane ze zmianami klimatu, energią i zasadami sprawiedliwego handlu.
However, in addition to this, climate change, energy and the rules of fair trade should also be on the agenda.
Ponadto, moralnym obowiązkiem UE jest wspieranie tych krajów w rozwoju demokracji oraz zasad państwa prawa poprzez umożliwianie sprawiedliwego handlu.
Moreover, it is the EU's moral duty to support these countries in the development of democracy and the rule of law by enabling fair trade.
Unia Europejska powinna wziąć na siebie szczególną odpowiedzialność za utrzymanie wolnego i sprawiedliwego handlu.
The EU must shoulder a particular responsibility for maintaining free and fair trade.
Metrologia ułatwia prowadzenie sprawiedliwego handlu poprzez zharmonizowane normy i certyfikaty akceptowane na szczeblu międzynarodowym.
Metrology facilitates fair trade through harmonized standards and internationally accepted certificates.
Znaki sprawiedliwego handlu stanowią tu model do naśladowania, który należy dalej rozwijać przy wsparciu UE.
Fair trade labels represent a model to follow here, and these should now be further developed with EU support.
Niniejsze sprawozdanie uwzględnia także problematykę sprawiedliwego handlu.
This report also takes account of fair trade.
Wzywamy wszystkie instytucje UE do stosowania zasady sprawiedliwego handlu w zakresie ich polityk przetargowych i zakupu.
We call on all the EU's institutions to apply the principle of fair trade in their public tenders and purchasing policies.
umieszczenie całego programu w perspektywie zrównoważonej konsumpcji i sprawiedliwego handlu.
setting the entire programme in the context of sustainable consumption and fair trade.
długotrwałe, stabilne kontakty z producentami i zaangażowanie producentów w określanie norm sprawiedliwego handlu,
long-term, stable relations with producers and involvement on the part of producers in Fair Trade standard-setting;
regularna ocena oddziaływania działań w ramach sprawiedliwego handlu;
regular impact assessments of Fair Trade activities;
wzywa Komisję do zapewnienia "pomocy dla sprawiedliwego handlu":
Calls on the Commission to provide "Aid for Fair Trade":
z dnia 6 lipca 2006 w sprawie sprawiedliwego handlu i rozwoju
of 6 July 2006 on Fair Trade and Development
Implikuje to także umożliwienie gminom uwzględnienia sprawiedliwego handlu jako, przykładowo, kryterium przy udzielaniu zamówień publicznych, zgodnie z propozycją pani poseł Rühle.
It also includes allowing municipalities to take fair trade, for example, into consideration as a procurement criterion, as proposed by Mrs Rühle.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 115. Pasujących: 115. Czas odpowiedzi: 158 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo