Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprawiedliwość" na angielski

Wyszukaj sprawiedliwość w: Definicja Synonimy
justice
fairness
fair
law
righteousness
equity
just
injustice

Sugestie

57
Cóż, sprawiedliwość to twoja działka.
Well, justice is your job, not mine.
Jutro mordercy naszej siostry zostanie wymierzona sprawiedliwość.
Tomorrow, the murderer of our sister will meet his justice.
Istotnymi aspektami kształcenia dorosłych są efektywność i sprawiedliwość.
An important aspect of adult education is its effectiveness and fairness.
Nie mogę wierzyć w sprawiedliwość i niesprawiedliwość.
I can't believe in fair and not fair.
Należy konicznie oddać sprawiedliwość niezwykłemu wkładowi pracy Parlamentu.
It is only fair to acknowledge the extraordinary contribution of this Parliament.
Wiem o jaką sprawiedliwość ci chodzi.
I know exactly what kind of justice you have in mind.
Gdyby istniała sprawiedliwość... zapewne dostałbyś jakąś pozycję.
If there were any justice... you'd have a position...
Nie dziękuj, dbam o sprawiedliwość.
Don't thank me, lad. I only do thee justice.
Ktokolwiek to był wymierzył... sprawiedliwość.
Whoever killed him, there was some sort of... justice.
Z pewnością otrzymasz sprawiedliwość, Panie.
You'll definitely get the justice, Master.
Dobra robota, sprawiedliwość za potwora.
Well done for bringing such a monster to justice.
Spędził całe życie walcząc o sprawiedliwość, poszukując prawdy...
He's spent his entire life crusading for justice, searching for truth...
Więc mam możliwość wymierzyć mu sprawiedliwość.
Yet somehow I have the decency to bring him to justice.
Dałam im wolność i szansę na sprawiedliwość.
I gave them freedom and a chance for justice.
Przywróciłeś pokój i sprawiedliwość dla galaktyki.
You have restored peace and justice to the galaxy.
Dla konsumentów jak i producentów sprawiedliwość to możliwość zarobku.
For consumers and producers, justice is an opportunity to be seized.
Tylko sprawiedliwość przywróci im dawne życie.
Only justice can bring reason back to their lives.
Jest wyższa sprawiedliwość niż prawo, monsieur.
There is a higher justice than the rule of law, monsieur.
Bo miłość i sprawiedliwość nie rządzą naszym światem.
Because love and justice are not the primal forces of our world, sir.
Nawet potentaci przekupujący prasę zasługują na sprawiedliwość.
Even tycoons who buy out the press deserve justice.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2455. Pasujących: 2455. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo