Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprawozdania z działalności" na angielski

Wyszukaj sprawozdania z działalności w: Definicja Synonimy
activity report
report on the activities
report of the activities
AAR

Sugestie

Dyrektor wykonawczy włącza tę analizę do rocznego sprawozdania z działalności Agencji.
The executive director shall include that analysis in the Agency's annual activity report.
Po trzecie Rada nie przekazała ani sprawozdania z działalności, ani pełnej listy transferów budżetowych.
The third was that the Council failed to supply either an activity report or a complete list of budgetary transfers.
Co roku dyrektor zarządzający uczestniczy w przygotowywaniu projektu rocznego sprawozdania z działalności BEREC, o którym mowa w art. 5 ust. 5.
Each year, the Administrative Manager shall assist with the preparation of the draft annual report on the activities of BEREC referred to in Article 5(5).
Spoczywa na mnie również obowiązek przedstawiania Radzie Ministrów rocznego sprawozdania z działalności Ministerstwa Skarbu.
I also have the obligation to submit the Annual Report of the activities of the Treasury to the Council of Ministers.
Dyrektor informuje Radę Zarządzającą o wykonywaniu swoich obowiązków w formie rocznego sprawozdania z działalności.
The Director shall report to the Governing Board on the performance of his/her duties in the form of an annual activity report.
Rada Zarządzająca sporządza analizę i ocenę rocznego sprawozdania z działalności dotyczącego poprzedniego roku finansowego.
The Governing Board shall draft an analysis and an assessment of the annual activity report on the previous financial year.
Decyzja o zniesieniu przerwania lub zawieszenia płatności jest załączana do rocznego sprawozdania z działalności właściwego delegowanego urzędnika zatwierdzającego.
The decision to lift the interruption or suspension shall be annexed to the annual activity report of the competent authorising officer by delegation.
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami decyzja o ewentualnym sporządzeniu sprawozdania z działalności i poświadczenia wiarygodności należy do poszczególnych dyrektorów agencji.
Under the rules currently in force, it is up to each agency director to decide whether or not to draw up an activity report and statement of assurance.
Rzecznik Praw Obywatelskich sporządza roczne sprawozdania z działalności.
The Ombudsman produces an annual activity report.
wskazuje na następujące ustalenia wynikające z rocznego sprawozdania z działalności:
Points to the following findings arising from the annual activity report:
Ze szczególnym zadowoleniem przyjmujemy opublikowanie przez Radę na jej stronie internetowej rocznego sprawozdania z działalności oraz większy poziom przejrzystości na polu wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
In particular, we have welcomed the publication on the Council's website of its annual activity report and the increased level of transparency in the common foreign and security policy sector.
Parlament Europejski od 1999 r. wydaje swą ekspercką opinię na temat sprawozdania z działalności banku.
The European Parliament has given an expert opinion on its Activity Report every year since 1999.
Właściwy delegowany urzędnik zatwierdzający załącza do swego rocznego sprawozdania z działalności decyzję o przyznaniu nagrody wraz z listą ekspertów biorących udział w ocenie oraz uzasadnienie ich wyboru.
The competent authorising officer by delegation shall annex the award decision together with a list of the experts participating in the evaluation and a justification of their selection to his annual activity report.
Podzielam opinię sprawozdawcy o konieczności włączenia przez rzecznika do kolejnego sprawozdania z działalności (za rok finansowy 2009) rozdziału zawierającego szczegółowy opis działań podjętych w związku z wcześniejszymi decyzjami Parlamentu dotyczącymi absolutorium.
I agree with the rapporteur in urging the Ombudsman to include in his next activity report (for the 2009 financial year) a chapter giving a detailed account of the follow-up during the year to Parliament's earlier discharge decisions.
Głosowałam za rezolucją w sprawie sprawozdania z działalności EURES w latach 2004-2005: w kierunku jednolitego europejskiego rynku pracy.
I voted in favour of the resolution on the EURES Activity Report 2004-2005 on the contribution of EURES to a single European labour market.
Żałuję, że w odróżnieniu od innych instytucji, Rada nie publikuje rocznego sprawozdania z działalności, powołując się na Gentlemen's Agreement z 1970 r.
I regret that, unlike other institutions, the Council does not publish an annual activity report, citing the Gentlemen's Agreement of 1970.
przygotowywać sprawozdania z działalności, które są przekazywane właściwym władzom Zielonego Przylądka.
shall draft an activity report, which shall be transmitted to the competent Cape Verdean authorities.
wyraża uznanie dla Trybunału Obrachunkowego za jakość rocznego sprawozdania z działalności;
Commends the Court of Auditors for the quality of its Annual Activity Report;
zaleca wspólnemu przedsięwzięciu respektowanie ustalonych z Trybunałem Obrachunkowym terminów na złożenie rocznego sprawozdania z działalności;
Expressly recommends that the Joint Undertaking meet the deadline agreed with the Court of Auditors for submission of its annual activity report;
a) Artykuł 60 ust. 7 określający treść rocznego sprawozdania z działalności intendentów został zmodyfikowany zgodnie z poprawką Parlamentu nr 66.
a) Article 60(7), which specifies the content of the annual activity report of the authorising officers, has been modified in accordance with Parliament's amendment No 66.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 243. Pasujących: 243. Czas odpowiedzi: 115 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo