Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprawozdanie komisji" na angielski

Wyszukaj sprawozdanie komisji w: Definicja Synonimy
report from the Commission
report to the Commission
report of the Commission
report of the Committee on
report by the Commission
report by the Committee
committee's report
committee report
report from the Committee on
Commission report Commission's report

Sugestie

Sprawozdanie Komisji w sprawie napromieniania żywności za rok 2003
Report from the Commission on food irradiation for the year 2003
Rada jest zobowiązana rozpatrzyć ponownie przepisy ust. 1, kiedy otrzyma sprawozdanie Komisji zawierające stosowne propozycje.
The Council shall re-examine the provisions of paragraph 1 when it has before it a report from the Commission together with appropriate proposals.
Co dwa tygodnie składają sprawozdanie Komisji dotyczące korzystnych wyników.
They shall report to the Commission on favourable results on a two-week basis.
Dyrektor przesyła wspomniane sprawozdanie Komisji po uprzednim poinformowaniu komitetu kierownictwa.
He shall transmit the report to the Commission after prior information of the management board.
Rozjemcy składają sprawozdanie Komisji na temat dokonanych przez siebie ustaleń i osiągniętych wyników.
The conciliators shall report to the Commission on their findings and on any result achieved.
Pierwsze sprawozdanie Komisji zostanie przekazane Radzie nie później niż dnia 1 stycznia 1979 r.
The first report from the Commission shall be forwarded to the Council not later than 1 January 1979.
Corocznie informuje on użytkowników przestrzeni powietrznej i przekazuje sprawozdanie Komisji o wynikach przeprowadzonej przez siebie oceny.
It shall inform airspace users and report to the Commission about the outcome of its assessment on an annual basis.
Sprawozdanie Komisji na temat spożycia dodatków do żywności w Unii Europejskiej COM(2001) 542 wersja ostateczna.
Report from the Commission on Dietary Food Additive Intake in the European Union COM(2001) 542 final.
Końcowe sprawozdanie komisji spodziewane jest przed lutym 2007.
The Committee's final report is due by February 2007.
Wniosek Komisji i sprawozdanie komisji są jednak przeładowane sformułowaniami, które - gdyby zdobyły poparcie w tej Izbie - doprowadziłyby jedynie do nadmiernego uregulowania współpracy UE.
However, the Commission's proposal and the committee's report have been overloaded with wordings which, if they were to be given backing in this House, would only contribute to an over-regulation of EU cooperation.
Sądzę, że sprawozdanie komisji AGRI stanowi kompromis pomiędzy umożliwieniem kontynuowania badań w UE a poprawą dobrostanu zwierząt.
I believe that the AGRI Committee report strikes a compromise between ensuring that research can continue in the EU and improving animal welfare.
Niedawno Parlament przyjął sprawozdanie komisji w sprawie konfiskaty pojazdów przez władze greckie.
Parliament recently approved the Committee's report on the confiscation of vehicles by the Greek authorities.
Czekamy na sprawozdanie komisji specjalnej i liczymy na szybki przegląd umowy, nad którą dzisiaj debatujemy, i zmianę Regulaminu Parlamentu Europejskiego.
We look forward to the report from the special committee and, in this regard, we anticipate a speedy revision of the agreement that we are debating here today and of Parliament's Rules of Procedure.
uwzględniając sprawozdanie komisji śledczej ds. wspólnotowego systemu tranzytowego (styczeń 1996 - marzec 1997),
having regard to the report of its Committee of Inquiry into the Community Transit System (January 1996 - March 1997),
Fundusz przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie komisji rewizyjnej.
The Fund shall send its Annual Report and the Annual Report of the Audit Board to the European Parliament and the Council.
Komisja z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie komisji dochodzeniowej ds. przemocy (sprawozdanie Waki) dotyczące przemocy powyborczej.
As far as the post-election violence is concerned, the Commission welcomes the report of the investigative commission on the violence (the Waki Report).
Na zakończenie raz jeszcze powtórzę, że moim zdaniem sprawozdanie komisji SURE wnosi dobry wkład w debatę na temat przyszłości Unii Europejskiej oraz stanowi silny, istotny punkt odniesienia dla Komisji.
Let me end by repeating once more my conviction that the SURE Committee report is a good input into the discussion about the future of the European Union, and a strong, important point of reference for the Commission.
Sprawozdanie roczne 2005 oraz sprawozdanie komisji śledczej w sprawie Equitable Life Society
The 2005 Annual Report and the Report of the Equitable Life Committee of Inquiry
Z punktu widzenia Unii Europejskiej, sprawozdanie komisji AFET wskazuje na powolne, lecz zauważalne postępy we współpracy między Państwami Członkowskimi (zarówno na szczeblu głów państw, ministrów obrony, czy zwierzchników sił zbrojnych), której celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa zewnętrznego.
From the European Union point of view, the AFET Report indicates a slow but sure improvement in the cooperation among Member States (whether on the level of heads of state, Defence ministers, or heads of national armies) towards the goal of strengthening external security.
uwzględniając sprawozdanie komisji selekcyjnej z kwietnia 2004 r. przedłożone Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie zgodnie z art. 2 ust. 2 decyzji 1419/1999/WE,
Having regard to the Selection Panel report of April 2004 submitted to the Commission, the European Parliament, and the Council in accordance with Article 2(2) of Decision No 1419/1999/EC,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 515. Pasujących: 515. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo