Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprawozdaniem z działalności" na angielski

Wyszukaj sprawozdaniem z działalności w: Definicja Synonimy
activity report
management report
Odnosi się ona do ważności wniosków o płatność salda końcowego i rzetelności informacji finansowych oraz, w stosownym przypadku, poparta jest końcowym sprawozdaniem z działalności audytowej.
It shall address the validity of the final payment application and the accuracy of the financial information, and, where appropriate, be supported by a final audit activity report.
instytucja audytowa przesłała Komisji, zgodnie z art. 29 ust. 2 lit. b) tiret trzecie, opinię w sprawie końcowego wykazu wydatków, popartego końcowym sprawozdaniem z działalności audytowej;
the audit authority has sent to the Commission, in accordance with the third indent of Article 29(2)(b), an opinion on any final statement of expenditure, supported by a final activity report;
jest publikowane wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności zgodnie z art. 30;
is published together with the consolidated management report in accordance with Article 30;
oddzielnym sprawozdaniu ogłoszonym wraz ze sprawozdaniem z działalności w sposób przewidziany w art. 30; lub
a separate report published together with the management report in the manner set out in Article 30; or
z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności za 2014 r. w związku z przekształceniem się w WP FCH2 głównymi priorytetami na 2014 r. była odnowa tożsamości wizualnej oraz rozwój strony internetowej, a także ulepszenie elementów identyfikacji wizualnej i widoczności.
Welcomes the fact that, according to its 2014 Annual Activity Report, due to transition to FCH2, the main priorities for 2014 were revitalising the visual identity and redeveloping the website, as well as improving branding and visibility.
zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Agencji według stanu na koniec 2014 r. zatrudnionych było 62 pracowników statutowych; zauważa ponadto, że w 2014 r. trzech pracowników odeszło z Agencji, opublikowano dziesięć ogłoszeń o naborze oraz zatrudniono siedmiu pracowników;
Notes from the Agency's Annual Activity Report that, at the end of 2014, 62 statutory staff were employed; notes, furthermore, that during 2014, three staff left the Agency, ten vacancy notices were published and seven staff were recruited;
Ponadto zgodnie ze "Sprawozdaniem z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - 2007 r." [4]"w 2006 r. zatory systemu o charakterze strukturalnym [...] występowały na granicach z Niemcami, Republiką Czeską i Słowacją [...]".
Furthermore, according to the 2007 Activity Report [4], in '2006 system congestion of structural character... was existent at the borders with Germany, the Czech Republic and Slovakia.
To sprawozdanie jest w rzeczywistości sprawozdaniem z działalności Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego.
This report is in fact an activity report from the European Parliament's Committee on Petitions.
Łączny przychód pomniejszony o łączne koszty operacyjne za okres objęty ostatnim sprawozdaniem z działalności finansowej.
Total revenues less total operating expenses for the period covered by the most recent financial operating statement.
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 r. zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC w dniu 23 kwietnia 2007 r.
The Annual Accounts will be published, together with a management report for the year ending 31 December 2006, in the ECB's Annual Report on 23 April 2007.
Zostanie ono załączone, wraz z rocznym sprawozdaniem z działalności szefa delegatury, do rocznego sprawozdania z działalności delegowanego intendenta, które zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu.
This shall be annexed, together with the annual activity report of the Head of Delegation, to the annual activity report of the authorising officer by delegation, which shall be transmitted to the European Parliament.
Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności za rok 1997 bank WestLB uważa się za bank uniwersalny, działający na arenie międzynarodowej oraz bank centralny dla kas oszczędnościowych i bank publiczno-komunalny.
In its 1997 annual report, WestLB defines itself as a universally and internationally active commercial bank, as a central bank for the savings banks and as the bank for the Land and the municipalities.
Zgodnie ze sprawozdaniem z działalności Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles za rok 2006 na rynku uzupełniającego ubezpieczenia zdrowotnego działalność prowadzona jest przez 263 towarzystwa ubezpieczeniowe, 66 funduszy emerytalnych i 1201 towarzystw ubezpieczeń wzajemnych.
According to a 2006 annual report of the insurance and mutual society supervisory authority, 263 insurance undertakings and 66 provident societies and 1201 mutual societies operate in the supplementary health insurance market.
ubolewa nad faktem, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności kontrolera wewnętrznego Rady, Rada nie była w stanie obsadzić wolnych stanowisk w jej służbie kontroli wewnętrznej;
Regrets that, according to the annual activity report of the Council's internal auditor, the Council was not able to fill the vacant posts in its internal audit service;
wyraża ubolewanie, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności DG REGIO w 2011 r. najwyższe ryzyko błędnych płatności w okresie programowania 2007-2013 stwierdzono dla Republiki Czeskiej (11,4 %), Rumunii (11,2 %) oraz Włoch (8,6 %);
Regrets the fact that according to the 2011 Annual Activity Report of DG REGIO, the countries with the highest risk of incorrect payments for the 2007-2013 programming period are the Czech Republic (11,4 %), Romania (11,2 %) and Italy (8,6 %);
zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Agencji oraz sprawozdaniem Trybunału, poziom i charakter przeniesień w roku 2013 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych Agencji;
Notes that according to the Court's report and to the Agency's AAR, the level and nature of transfers in 2013 have remained within the limits of the Agency's financial rules;
z zadowoleniem zauważa, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności i ustaleniami w ramach kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Obrachunkowy poziom i charakter przeniesień w roku 2012 nie wykracza poza ramy określone w przepisach finansowych oraz wyraża uznanie dla Agencji za dobre planowanie budżetowe;
Notes with satisfaction that according to the annual activity report, as well as the Court of Auditors' audit findings, the level and nature of transfers in 2012 have remained within the limits of the financial rules and commends the Agency for its good budgetary planning;
wzywa do wyznaczenia takiego terminu corocznej debaty i głosowania na plenum nad działalnością Komisji Petycji oraz nad rocznym sprawozdaniem z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który zbiegłby się z debatą nad rocznym sprawozdaniem Komisji na temat stosowania prawa wspólnotowego;
Calls for the timing of the annual debate and vote in plenary on the work of the relevant committee and on the annual report on the activities of the European Ombudsman to coincide with the debate on the Commission's annual report on the application of Community law;
na podstawie informacji uzyskanych od Agencji stwierdza, że zgodnie z rocznym sprawozdaniem z działalności Agencji oraz sprawozdaniem Trybunału nie stwierdzono żadnych godnych uwagi problemów, jeśli chodzi o poziom przeniesień w 2013 r.;
Acknowledges that according to the Court's report and to the Agency's annual activity report (AAR) no notable issues were identified as regards the level of carry-overs in 2013;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 19. Pasujących: 19. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo