Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprawozdawcę komisji opiniodawczej" na angielski

Wyszukaj sprawozdawcę komisji opiniodawczej w: Definicja Synonimy
draftsperson
draftsman
15.00 - 15.15 Otwarcie przez sprawozdawczynię komisji LIBE Monikę Hohlmeier, sprawozdawczynię komisji opiniodawczej AFET Kristiinę Ojuland oraz sprawozdawcę komisji opiniodawczej ITRE Christiana Ehlera
15.00 - 15.15 Opening by LIBE rapporteur Monika Hohlmeier, AFET draftsperson Kristiina Ojuland and ITRE draftsperson Christian Ehler
Wniosek przedstawiony przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych jest znacznie bardziej umiarkowany od zawartego w pierwotnym tekście Komisji.
The proposal presented by the draftsman of the opinion of the Committee on Economic and Monetary Affairs is a significantly weaker one than that contained in the Commission's original text.
Rada przyjęła projekt budżetu w lipcu 2006 r. i to właśnie ten dokument stanowić będzie podstawę poprawek proponowanych przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej.
The Council adopted the Draft Budget in July 2006 and it is on this latter document that your draftsperson will base her proposed amendments.
Główne cele przedstawione przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej to:
The main objectives of the draftsperson are:
Brak zaangażowania Parlamentu w dokonywanie wyboru polityki skłania zatem sprawozdawcę komisji opiniodawczej do poparcia projektu sprawozdania komisji wiodącej zalecającego odrzucenie projektu rozporządzenia oraz do poproszenia Komisji o przedstawienie nowych propozycji.
Therefore, the lack of involvement of the Parliament in policy choices would lead the draftsman to support the lead committee's draft report recommending the rejection of the draft regulation, and asking the Commission to bring forward new proposals.
Poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej
Amendments proposed by the rapporteur:
Zastrzeżenia zgłaszane przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej mają charakter formalny i dotyczą niskiej jakości redakcji wniosku Komisji, nieprzestrzegającej postanowień porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa.
The reservations of your draftsman are of a more formal nature and concern the poor drafting of the Commission's proposal, which does not respect the inter-institutional agreements on quality of law-making.
Celem sprawozdania sporządzonego przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej było upewnienie się, że budżet jest zgodny z zasadami przyjętymi przez Parlament w zakresie należytego zarządzania finansami, a w szczególności z zasadą efektywności pod względem kosztów poszczególnych europejskich strategii politycznych oraz z zasadą przejrzystości w zarządzaniu środkami Unii Europejskiej.
In this opinion, the draftsman has aimed to ensure a budget in conformity with the rules adopted by Parliament concerning sound financial management, notably the value for money principle as applied to the various EU policies and transparency in the administration of Union funds.
Ocena przeprowadzona przez sprawozdawcę Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz sprawozdawcę komisji opiniodawczej TRAN wydaje się być wynikiem nieporozumienia.
The assessment made by the rapporteur for the Industry Committee and the draftsman for the Transport Committee appears to be based on a misunderstanding.
Pokrywanie się zakresu instrumentu stabilności i instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju i współpracy gospodarczej jest niedopuszczalne, co zostało już zaznaczone przez sprawozdawcę komisji opiniodawczej w opinii na temat instrumentu stabilności.
As already noted by the draftsperson in its opinion on the Instrument for Stability, here may be no overlap between the Stability Instrument and DCECI.
mając na uwadze, że zgodnie z art. 46 ust. 6 Regulaminu w przypadku obrad nad danym sprawozdaniem większość komisji regularnie zaprasza na posiedzenia komisji przedmiotowo właściwej sprawozdawcę komisji opiniodawczej z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,
whereas, in accordance with Rule 46(6) of its Rules of Procedure, the majority of committees regularly invite the draftspersons of the Committee on Women's Rights and Gender Equality to attend meetings of the committee responsible when the report concerned is being discussed,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 32 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo