Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprawy bieżące" na angielski

Wyszukaj sprawy bieżące w: Definicja Synonimy
current affairs
My w Filadelfii jesteśmy przekonani, że sprawy bieżące w Europie... mają duży wpływ na życie mieszkańców Filadelfii.
We in Philadelphia are convinced that current affairs in Europe... have a great deal of bearing on the lives of the citizens of Philadelphia.
FBI i prawdziwe NSA zostały wprowadzone w sprawy bieżące wraz z innymi agencjami.
The FBI and the real NSA have been brought up to speed, along with the other agencies.
Państwo Członkowskie może postanowić, że dyrektor wykonawczy prowadzi sprawy bieżące związane z zarządzaniem, na tych samych zasadach, jakie są przewidziane w przypadku spółdzielni mających statutową siedzibę na terytorium tego Państwa Członkowskiego.
A Member State may provide that a managing director shall be responsible for the current management under the same conditions as for cooperatives that have registered offices within that Member State's territory.
Najpierw sprawy bieżące Lordowie.
A lot of pretty girls there.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 6 Prezydium może zaproponować Zgromadzeniu Plenarnemu przeprowadzenie dyskusji ogólnej o bieżących kwestiach politycznych mających skutki regionalne i lokalne (czas na sprawy bieżące).
The Bureau may, in accordance with Rule 15(1) and (6), propose to the Plenary Assembly that a general debate be held on topical political issues of regional and local relevance (topical debate slot).
Pochłaniają mnie sprawy bieżące, takie jak fundusz dla policjantów.
What did you want to talk about, son?
Sprawy Bieżące, Sprawy Sporne
Current businesses, Contentious issues
Nadal pełnią oni swoje funkcje i prowadzą sprawy bieżące do czasu zastąpienia ich zgodnie z artykułem 17 Traktatu o Unii Europejskiej.
At the end of the financial year the Board of Directors shall submit a report to the Board of Governors and shall publish it when approved.
Wy omówicie sprawy bieżące, kiedy ja będę robiła opaski na walentynki.
What's next? Next, you guys discuss outstanding follow-ups while I continue making headbands - for the Valentine's Day party.
Sprawy bieżące na sesji plenarnej Sprawy bieżące na sesji plenarnej
Dobrze, teraz sprawy bieżące.
Very well, then we'll take up new business.

Pozostałe wyniki

Zarząd odpowiada za bieżące sprawy EBC.
The Executive Board shall be responsible for the current business of the ECB.
Przejrzałam bieżące sprawy sędziego Thompson'a i ciągle przewija się jedno nazwisko.
I have been going over judge Thompson's current trials and one name keeps rising to the top.
Mogę ci trochę pożyczyć, na bieżące sprawy.
I can loan you some money for essentials.
Na posiedzeniu tym może ono, decydując większością dwóch trzecich oddanych głosów, wpisać do porządku obrad sprawy pilne lub bieżące, których rozpatrzenia nie można odłożyć do następnej sesji plenarnej.
At this meeting the Bureau may decide, by a two-thirds majority of the votes cast, to include on the agenda matters of an urgent or topical nature whose discussion cannot be deferred until the next Plenary Session.
Na tym kończymy bieżące sprawy, Burlington.
That takes care of old business.
Pewnie zapytają mnie o bieżące sprawy.
Okay, what if they ask me about current events?
W czasie wymiany składu Komitetu na koniec czteroletniej kadencji, ustępujące Prezydium załatwia bieżące sprawy do pierwszego posiedzenia nowego Komitetu.
At the time of the Committee's four-yearly renewal, the outgoing Bureau shall discharge current business until the first meeting of the new Committee.
Myślę, że tym, czego nam brakuje, jest jakiś pogląd na bieżące sprawy, jak na przykład odnośnie do naszych stosunków z Arabią Saudyjską i negocjacji z Syrią.
I think what we are lacking is a realisation of what is still going on, for example, concerning our relations with Saudi Arabia and the negotiations with Syria.
W najbliższych miesiącach musimy omówić z Komisją bieżące sprawy dotyczące zarządzania środkami UE w tym obszarze, a także sposób zarządzania tymi środkami przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych w przyszłości.
In the coming months, we must discuss the current management of EU funds in this area with the Commission and how these funds will be managed in future by the European External Action Service.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo