Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprzeciwić się" na angielski

Wyszukaj sprzeciwić się w: Definicja Synonimy
oppose
object to
disobey
stand up to
defy
stand up against
go against
counter
challenge
speak against
standing up to

Sugestie

Jestem zbyt słaba, by sprzeciwić się tobie ani nikomu innemu.
I am too weak to oppose you and neither have you wronged me.
Najwyraźniej nie powstało czterdziestu posłów, aby sprzeciwić się włączeniu tej poprawki ustnej.
Clearly forty Members have not stood to oppose the inclusion of this oral amendment.
Byłem świadomy tego, że mogłaś sprzeciwić się kilku jego badaniom.
I was aware that you might object to some of his research, yes.
Komisja może sprzeciwić się uznaniu w terminie dwóch miesięcy po powiadomieniu.
The Commission may object to recognition within a time limit of two months after notification.
Aby przerwać tę sytuację musi sprzeciwić się autorytetowi.
To pull himself out of this must disobey the authority.
Nie mogę sprzeciwić się rozkazom pana Naritsugu.
I can't disobey Lord Naritsugu's orders.
Komisja może sprzeciwić się uznaniu organizacji w terminie 60 dni od daty powiadomienia przez państwo członkowskie.
The Commission may oppose recognition within 60 days of that notification by the Member State.
Ziad nie mógł sprzeciwić się rozkazom Jamala.
Ziad couldn't disobey Jamal's order.
Nie mogę sprzeciwić się mojej pani.
I can't disobey my mistress.
Dr Damon nie może sprzeciwić się przeszczepowi, jeśli Tyler zostanie adoptowany.
Well, Dr. Damon really can't object to a transplant if Tyler's adopted.
Użyjmy naszej siły, aby sprzeciwić się siłom zła.
To use our strength to oppose the force of death.
Ludzie, którzy są odważni albo wystarczająco szaleni aby sprzeciwić się Galbatorixowi.
Men who are brave or mad enough to oppose Galbatorix.
Ale pilot nie chciał sprzeciwić się rozkazom twojego ojca.
But the pilot wouldn't disobey your father's orders.
Franciszek twierdzi, że mogłabyś sprzeciwić się przeszyciu twojego brata strzałami.
Francis thought you might object to our filling your brother full of arrows.
Państwa członkowskie mogą jednak zwykłą większością głosów sprzeciwić się ich udziałowi w posiedzeniu.
However, a simple majority of Member States may oppose their participation in the meeting.
Umawiające się Strony nie mogą indywidualnie sprzeciwić się tej decyzji.
One single Contracting Party may not oppose that decision.
Mam nadzieję, że nie jestem za późno, żeby sprzeciwić się temu małżeństwu.
Hope I'm not too late to object to this union.
Wiem, że to złamie ci serce... lecz nie robimy to tylko dlatego aby sprzeciwić się tobie.
I know this breaks your heart but we're not doing this just to oppose you.
Umawiające się Państwo może jednakże poprzez złożenie zastrzeżenia zgodnie z artykułem 62, sprzeciwić się korzystaniu z języka angielskiego albo francuskiego.
However, a Contracting State may, by making a reservation in accordance with Article 62, object to the use of either English or French.
Strony mogą sprzeciwić się wezwaniu świadka lub powołaniu biegłego ze względu na brak kompetencji w odniesieniu do odwołania.
The parties may object to an expert or witness on the grounds of lack of competence in relation to the appeal.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 223. Pasujących: 223. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo