Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "sprzedaż hurtowa" na angielski

Wyszukaj sprzedaż hurtowa w: Definicja Synonimy
wholesale
wholesaling
produkcja i sprzedaż hurtowa energii elektrycznej na całym terytorium Republiki Włoskiej;
production and wholesale of electricity, in the entire territory of the Italian Republic;
Wytwarzanie i sprzedaż hurtowa fizycznej energii elektrycznej; Usługi dodatkowe
Generation and wholesale of physical electricity; Ancillary services
Alliance Boots: sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów farmaceutycznych
for Alliance Boots: pharmaceutical wholesaling, retailing,
Liczba ta oczywiście nie powinna obejmować zatrudnienia związanego z innymi produktami lub źródłami pochodzenia, bądź z działalnością taką jak sprzedaż hurtowa lub detaliczna.
The employment related to other products or origins, or relating to activities like wholesaling or retailing should, obviously, not be included in such number.
Przywóz, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii elektrycznej
Importation, wholesale and retail of electricity
Do celów niniejszej decyzji i bez uszczerbku dla stosowania innego prawa Unii produkcja i sprzedaż hurtowa torfu będą rozpatrywane wspólnie na tym samym rynku produktowym.
For the purposes of this decision, and without prejudice to application of other EU law, the production and wholesale of peat will be considered together in the same product market.
Z powodów wskazanych powyżej w motywach 46-49 produkcja i sprzedaż hurtowa energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych we Włoszech zgodnie z definicją przedstawioną w motywie 26 stanowi element systemu regulowanego.
For the reasons indicated above in recitals 46 to 49, the generation and wholesale of electricity produced from renewable sources, as defined in recital 26, in Italy are part of a regulated system.
Funkcjonowanie polskiego rynkowego mechanizmu bilansującego nie może zatem być uważane za dodatkowy wskaźnik, świadczący o tym, że wytwarzanie i sprzedaż hurtowa energii elektrycznej podlegają bezpośrednio konkurencji.
The functioning of the Polish balancing market can therefore not be taken as an additional indicator that electricity production and wholesale are directly exposed to competition.
Toyota Tsusho: usługi handlowe i logistyczne, sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych,
for Toyota Tsusho: trading and logistics services, wholesale and retail sale of vehicles;
w przypadku WFH: przywóz, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów,
WFH: Import, wholesale and retail of cars;
Agravis: produkcja i sprzedaż hurtowa produktów rolnych, budowlanych, energii i usług,
Agravis: manufacturing and wholesaling of agricultural products, building, energy and services;
produkcja i sprzedaż hurtowa energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych we włoskiej Makrostrefie Północ. ;
production and wholesale of electricity produced from conventional sources to be carried out in the macro-zone north of Italy.';
Pozostała sprzedaż hurtowa (dział 51 z wyjątkiem 5143+5184+5186) (załącznik IX)
Other wholesale (Division 51 except for 5143+5184+5186) (Annex IX)
w przypadku MME-CH: przywóz, sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów marki "Mitsubishi" w Szajcarii i Liechtensteinie.
MME-CH: Import, wholesale and retail of cars of the brand "Mitsubishi" in Switzerland and Liechtenstein.
przedsiębiorstwo Limoni: sprzedaż hurtowa i detaliczna perfum i kosmetyków we Włoszech, Chorwacji i Słowenii.
for Limoni: wholesale and retail sales of perfumes and cosmetics in Italy, Croatia and Slovenia.
w przypadku Heiploeg: pozyskiwanie, przetwarzanie, (sprzedaż hurtowa) dystrybucja i sprzedaż krewetek,
for Heiploeg: sourcing, processing, (wholesale) distributing and selling of shrimps;
We Włoszech sprzedaż hurtowa energii elektrycznej odbywa się na giełdach, poprzez zawieranie kontraktów na rynku kasowym lub kontraktów terminowych typu forward, lub na mocy umów dwustronnych.
In Italy, wholesale of electricity, is carried out on exchanges, through spot contracts or forward contracts, or bilaterally.
jako alternatywa, produkcja i sprzedaż hurtowa energii elektrycznej na terytorium Północnej Strefy Geograficznej (zwanej dalej "Makrostrefą Północ" [2]); oraz
in the alternative, the production and wholesale of electricity in the territory of the Northern Geographical Zone (hereinafter 'Macro-zone North' [2]); and
przedsiębiorstwo Elsam i E2: wytwarzanie elektryczności w Danii, sprzedaż hurtowa elektryczności.
for target parts of Elsam and E2: production of electricity in Denmark, wholesale of electricity.
Nie rozszerzając w żaden sposób zakresu niniejszej dyrektywy, należy sprecyzować, że produkcja, sprzedaż hurtowa i detaliczna energii elektrycznej są objęte zakresem przepisów, gdy niniejsza dyrektywa odnosi się do dostawy energii elektrycznej.
Without in any way extending the scope of this Directive, it should be clarified that production, wholesale and retail sale of electricity are covered when this Directive refers to the supply of electricity.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 148. Pasujących: 148. Czas odpowiedzi: 75 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo