Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stać na straży" na angielski

Wyszukaj stać na straży w: Definicja Synonimy
stand guard
be on guard
to uphold the
be the guardian
Możesz stać na straży z moimi ludźmi.
You can stand guard with my men.
Nie, Marcus nie musi stać na straży.
No, no, Marcus doesn't have to stand guard.
Muszę stać na straży dostojności imienia Al-Masri
I must be on guard to preserve the dignity of the Al-Masri name.
Z tego punktu widzenia Europa musi stać na straży, by nie doszło do sytuacji, w której wrogie państwa pojawią się w Afryce Północnej, mającej wiele powiązań handlowych z Europą, o których musimy pamiętać.
From this point of view, it is vital for Europe to be on guard so that we do not get into a situation where there are hostile countries in North Africa which, we must remember, has many trade links with Europe.
Mam obowiązek stać na straży świętych praw...
I am bound by duty to uphold the sacred laws of...
Bo przysięgałem stać na straży prawa.
Because I swore to uphold the law.
Nie mówiąc o tym, że przysięgałeś stać na straży prawa.
Not to mention you swore an oath to uphold the law.
Wyjdź na zewnątrz i stać na straży.
Go outside and stand guard.
Mógłbym stać na straży.
I could stand guard.
Nie chcesz stać na straży.
You do not want to stand guard
Musi stać na straży poszanowania prawa i demokracji.
Parliament must act as the guardian of democracy and the rule of law.
Musimy stać na straży praworządności oraz poszanowania prywatności obywateli.
The rule of law must be upheld, along with respect for the privacy of citizens.
Ktoś musi stać na straży przyzwoitości i...
Somebody has to be a guardian of decency and...
Kiedy wstępowałem do biura, przysięgałem stać na straży pewnych wartości.
When a man joins the Bureau he takes an oath to uphold certain values.
Staram się stać na straży wolności.
I'm trying to protect the freedom of a nation.
Wszystko, co możemy zrobić, to stać na straży przed własnym zepsuciem.
All we can do is guard against our own corruption.
Musimy konsekwentnie stać na straży praw mniejszości do zachowania i rozwoju własnej kultury.
We must consistently uphold the right of minorities to retain and develop their culture.
Równe traktowanie powinno być zagwarantowane we wszystkich obszarach świadczeń społecznych, a ustawodawstwo powinno stać na straży uprawnień.
Equal treatment should be guaranteed in all areas of social provision, and their rights must be upheld in legislation.
Parlament Europejski musi przestrzegać uchwalonego przez siebie wcześniej prawa oraz stać na straży wartości powszechnej solidarności.
The European Parliament must observe its past legislation and uphold the values of universal solidarity.
Utrzymać spokój, stać na straży prawa i porządku...
BOTH: To make the peace and preserve law and order.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 88. Pasujących: 88. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo