Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stać się" na angielski

Wyszukaj stać się w: Definicja Synonimy
become
happen
turn into
being becoming make take
stand
grow
constitute
form
became

Sugestie

Możecie oczywiście odmówić i stać się wygnańcami.
You can, of course, refuse... become outlaws, hunted men.
Moje naturalne ja musiało stać się lubiane.
My natural 'me' must have become popular.
Ale to musi stać się szybko.
But it has to happen fast, no time for Royalle to think.
Często mogą stać się bardziej efektywne dzięki represjom.
And often, they can become even more effective because of the repression.
Z waszym przewodnictwem mogą stać się wielką siłą.
With your instruction, they could become a great force for peace.
Należy stać się częścią otoczenia... niewidzialnym... prawie zniknąć.
One must become part of the scenery... invisible... almost disappear.
Potrzebujesz świadomej decyzji by stać się Hulk'iem.
You made a conscious decision to become the Hulk.
Tego typu zachowanie może ostatecznie stać się bardzo niebezpieczne.
Behaviour of this kind can become really dangerous in the end.
Miałem uruchomić konkurs, nie stać się głównym opiekunem.
I was supposed to run a contest, not become a primary caregiver.
Możecie zarazić innych lub stać się agresywni...
There's a chance that you could infect others or become violent...
Musimy stać się jednością/jako kraj i świat.
We need to become whole as a country, as world.
Gaza musi stać się częścią rozwiązania politycznego.
Gaza needs to become part of a political solution.
Zatem system powinien stać się fakultatywny.
The scheme should, therefore, become optional.
Powinien on stać się uprzywilejowanym rozmówcą Parlamentu Europejskiego.
He should also become the key dialogue partner of the European Parliament.
Miliarder dziwnego chłopiec stać się pośmiewiskiem.
The boy wonder billionaire will become the laughing stock.
Musisz mieć kochanka jeśli chcesz stać się prawdziwą kobietą.
You must take a lover if you want to become a real woman.
Możesz stać się najpopularniejszy w mieście.
You could become the most popular guy in town.
Czas by stać się częścią wszystkiego.
It is time to become a part of all things.
Wyniki kreatywności i innowacyjności muszą stać się szerzej znane.
The results of creativity and innovation must become more widely known.
Podobnie przekształcanie powinno stać się raz na zawsze standardową techniką legislacyjną.
Likewise, recasting should become, once and for all, the standard legislative technique.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5612. Pasujących: 5612. Czas odpowiedzi: 261 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo