Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stałego miejsca zamieszkania" na angielski

Wyszukaj stałego miejsca zamieszkania w: Definicja Synonimy
permanent residence
permanent home
permanent address
of residence
normal residence
fixed abode
Dla osiągnięcia tego celu niezwykle istotna jest skuteczność systemu przedstawicieli ds. roszczeń, wyznaczonego przez zakład ubezpieczeń w kraju stałego miejsca zamieszkania poszkodowanego.
The efficiency of the claims representative system established by the insurance company in the victim's country of permanent residence is exceptionally important for the achievement of this aim.
Nie masz stałego miejsca zamieszkania.
You have no permanent residence.
Poszukiwany nie ma stałego miejsca zamieszkania.
The wanted has no permanent home.
Kiedy przeprowadzisz się do swojego stałego miejsca zamieszkania, czas umili ci twój zmechanizowany służący.
After you've moved into your permanent home, you'll enjoy mechanised servants.
Obecnie ponad 60000 osób mieszkających za granicą i nieposiadających stałego miejsca zamieszkania na Tajwanie jest posiadaczami paszportu wydanego przez władze tajwańskie.
Currently around 60000 people living overseas and without a permanent address in Taiwan hold a passport issued by the Taiwanese authorities.
W przypadku gdy dostępne są informacje umożliwiające ustalenie faktycznego miejsca siedziby usługobiorcy, jego stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, należy zapewnić, by domniemanie mogło zostać obalone.
Where information is available to determine the actual location at which the customer is established, has his permanent address or usually resides, it is necessary to provide for a presumption to be rebuttable.
Mamy podejrzanego podróżującego pociągiem w trakcie zbiorów, który nie ma samochodu ani stałego miejsca zamieszkania.
We have an unsub riding trains town to town during big harvests Who doesn't have a car or permanent residence.
Abnormals będą tam bezpieczni zanim nie zorganizuję im stałego miejsca zamieszkania.
The abnormals will be safe until I can arrange for more permanent accommodation.
Deshaun Stagg, bez stałego miejsca zamieszkania, kradnie teczkę.
Deshaun Stagg, of no fixed abode, he boosts a briefcase.
Ubiegający się o wizę powinni zasadniczo ubezpieczyć się w ich państwie stałego miejsca zamieszkania.
Applicants should in principle underwrite insurance in their State of residence.
Ta kobieta to Mia Hartwell, lat 22, bez stałego miejsca zamieszkania.
The woman is Mia Hartwell, 22, no fixed address.
BG: Obowiązuje wymóg stałego miejsca zamieszkania w Bułgarii dla dyrektorów wykonawczych i pełnomocnika zarządzającego.
BG: Permanent residence in Bulgaria is required for the executive directors and the managerial agent.
Miał 62 lata, Bułgar, brak stałego miejsca zamieszkania.
He's aged 62, Bulgarian National of no fixed abode.
nomadowie oraz osoby nieposiadające stałego miejsca zamieszkania;
Nomads and persons without fixed residence.
Rozwiązanie to umożliwiałoby załatwienie szkody poniesionej przez strony poszkodowane poza Państwem Członkowskim ich stałego miejsca zamieszkania zgodnie ze znanymi im procedurami.
This solution would enable damage suffered by injured parties outside their Member State of residence to be dealt with by procedures familiar to them.
Muszą oni być zdolni do badania spraw w oficjalnym języku/językach Państwa Członkowskiego stałego miejsca zamieszkania strony poszkodowanej.
They must be capable of examining cases in the official language(s) of the Member State of residence of the injured party.
(ii) specjalne pozwolenia na przekraczanie granicy wydane przez państwo stałego miejsca zamieszkania i kontrasygnowane przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, którego granica jest przekraczana.
(ii) a specific border crossing permit, issued by the State of residence and countersigned by the competent authorities of the Member State whose border is crossed.
Zgodnie z Wildlife Act prawa stałego miejsca zamieszkania w Jukonie nabywa się po jednym roku zamieszkania.
Residency is established by residing in Yukon for one year according to the Wildlife Act.
Warunkiem w przypadku oznaczeń, pozwoleń lub licencji dotyczących przewodników myśliwskich oraz wyposażania na polowania na dzikie zwierzęta może być spełnienie wymogów w zakresie stałego miejsca zamieszkania lub obywatelstwa.
Citizenship or permanent residency requirements may be imposed as a condition for designations, permits or licences relating to guiding and outfitting for wildlife hunting.
Ten system utrzymywania przedstawicieli stron zgłaszających roszczenia w Państwie Członkowskim stałego miejsca zamieszkania strony poszkodowanej nie ma wpływu ani na zasadnicze przepisy prawa stosowane w każdym indywidualnym przypadku, ani też na kwestię jurysdykcji.
This system of having claims representatives in the injured party's Member State of residence affects neither the substantive law to be applied in each individual case nor the matter of jurisdiction.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 53. Pasujących: 53. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo