Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stało się" na angielski

Sugestie

Ale stało się też coś czego nie planowaliśmy.
But something also happened, which we didn't do on purpose.
Słyszałam co stało się podczas wyścigu.
I heard about what happened at the race.
Na filmie stało się tu coś strasznego.
Something terrible happened here in a film. The...
Coś wielkiego stało się gdy przegrałam wybory.
A great thing happened when I lost the election.
Coś stało się przy akademii morskiej.
Well, something happened over at Haven academy.
I wtedy stało się coś niesamowitego.
Narrator: And then, something amazing happened.
Zeznała co stało się na imprezie.
She gave us a statement about what happened at the party.
Muszę odkryć co naprawdę stało się Rachel.
I've got to find out what really happened to Rachel Caldwell.
Spójrz co stało się mamie i jej przyjacielowi.
I mean, look what happened to Mom and her special friend.
Nie widziałem co stało się tamtemu facetowi.
I told you.I... I didn't see what happened to that guy.
Cokolwiek stało się podczas eksplozji, włączyło przycisk.
Whatever happened with the explosion, it's flipped a switch.
Teraz rozumiem, co stało się w Rambukhan.
I always knew that you were ill but now I know what happened in Rambukhan.
Zatrudnił Arthura i stało się Chicago.
Then he hired Arthur, and Chicago happened.
Dokładnie to stało się Malcolmowi Riversowi.
That's exactly what happened to Malcolm Rivers.
To spostrzeżenie stało się podstawą dla szeregu inicjatyw międzynarodowych.
This awareness forms the basis of a number of international initiatives.
Następnie państwo stało się jedynym bezpośrednim właścicielem TDP.
Afterwards the State became the sole direct owner of TDP.
Po wycofaniu zgłoszonego środka przez Niemcy przedmiotowe postępowanie stało się bezzasadne.
After the withdrawal by Germany of the notified measure, the present proceedings have become without object.
Dlatego w odniesieniu do gwarancji postępowanie stało się bezprzedmiotowe.
Thus, as regards the guarantee, the investigation became without object.
W ciągu kilku dziesięcioleci Kourou stało się głównym elementem europejskiej tożsamości.
In just a few decades, Kourou has become a major constituent element of our European identity.
To zjawisko stało się przyczyną niepokoju na szczeblu globalnym.
This phenomenon has become a cause for concern at global level.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 15862. Pasujących: 15862. Czas odpowiedzi: 418 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo