Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stały" na angielski

Wyszukaj stały w: Definicja Synonimy

Sugestie

94
92
59
Właściwy organ powinien mieć charakter stały.
It is desirable that the competent authority should be permanent in nature.
Zazwyczaj staram się znaleźć im stały dom.
I usually try to find permanent homes for them.
Należy podać stały współczynnik konwersji na zawartość energii.
The constant conversion factor to energy content shall be provided.
Wiatr jest stały i przepowiadają więcej deszczu.
The wind is constant and more rain is forecast.
Odporne bomby benzynowe i stały mżawka.
Capable of withstanding petrol bombs and permanent drizzle.
Nawiązaliśmy z nim stały i bliski kontakt.
We have established permanent, close contact with him.
Pożądane jest, aby właściwe władze miały charakter stały.
It is desirable that the competent authorities should be permanent in nature.
Należałoby udostępnić bardziej stały model zarządzania programem.
A more permanent scheme governance model should be available.
Jednakże znaczna liczba przypadków przeniesienia produkcji oraz stały spadek zatrudnienia przybrały niepokojące rozmiary.
However, the considerable number of production units relocating and the constant reduction in employment have taken on worrying dimensions.
Licencję lub świadectwo pilotażu może uzyskać jedynie obywatel lub stały mieszkaniec Kanady.
Only a Canadian citizen or permanent resident may obtain a licence or pilotage certificate.
Utrzymuj stały nacisk... nie puszczaj.
Keep the pressure constant don't let go.
Nazwa lub firma i stały adres wnioskodawcy.
Name or corporate name and permanent address of the applicant.
Nie, mają stały dochód zaopatrzenia.
No, they got a steady stream of supply.
Wczesne rośliny stały się ofiarami własnego sukcesu.
The early plants had become victims of their own success.
Wiatr wciąż północny, kurs stały.
Wind still from the north, course steady.
Listy twojej matki stały się ozdobą każdego dnia.
Your mother's letters became the highlight of each day.
Przez to łatwiej stworzyć stały punkt.
Makes it easier to create a fixed point.
Nawet olbrzymy stały się bardziej zdradzieckie.
Even the giants have become more and more treacherous.
Jako przyszły ojciec musiał zapewnić sobie stały przychód.
As a father to be he had to ensure a steady income.
Uważamy, że czas ma stały kierunek.
And we assume time has an arrow, because it is as a clock.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4634. Pasujących: 4634. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo