Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stały się rzeczywistością" na angielski

Wyszukaj stały się rzeczywistością w: Definicja Synonimy
reality
become reality
FURSTENFELDBRUCK LOTNISKO WOJSKOWE/Nasze najgorsze obawy stały się rzeczywistością.
Our worst fears have become bitter reality.
Inspirowanie młodych ludzi i tworzenie kultury przedsiębiorczości to naprawdę duży krok, ale młodzi potrzebują też kapitału, aby ich marzenia stały się rzeczywistością.
So inspiring young people and creating a culture of entrepreneurship is a really great step, but young people need capital to make their ideas a reality.
Byłoby wspaniale, gdyby wszystkie wyrazy oddania, które do ciebie kieruję, stały się rzeczywistością.
It would be great, if all the words of devotion I say to you would become reality.
Europie 2020 brak projektów, jasnych instrumentów i, obecnie, woli politycznej, by te cele stały się rzeczywistością.
This Europe 2020 lacks the projects, the clear instruments and, at the moment, the political will to have these objectives become reality.
Mamy tendencję, żeby przez większość czasu liczyć na to, że sprawy same się jakoś ułożą. Jednak nie robimy rzeczy, które są konieczne, aby nasze nadzieje stały się rzeczywistością.
I think our tendency is to hope that things will turn out the way we want them to much of the time. But we don't do the things that are necessary to make those things become reality.
Odnotowuję, że niepokoje, które wyraziłem podczas tamtej debaty dotyczące przyszłych wydarzeń, stały się rzeczywistością.
I note that all the fears I expressed during that debate of what would happen in the future have now come to pass.
Chiny stały się rzeczywistością dla nas wszystkich i symbolem zmian.
China has become a reality to all of us and is a symbol of change.
Mówisz, że stały się rzeczywistością?
Are you saying that her dream became reality?
Troska prezydenta Eisenhowera o wojskowo-militarny kompleks, jego słowa niestety stały się rzeczywistością.
President Eisenhower's concern about the military industrial complex, his words have unfortunately come true.
I dlatego musiałeś sprawić, żeby sny stały się rzeczywistością.
And so you had to make your dreams come true. No.
Każdy z takich przypadków przypomina nam, jak wiele trzeba jeszcze zrobić, by prawa ustanowione w Deklaracji stały się rzeczywistością.
Each one of these cases reminds us that so much remains to be done to make the rights established by the Declaration a tangible reality.
Nie wystarczy dyskutować o tych zagadnieniach: musimy sprawić, aby stały się rzeczywistością.
It is not enough to talk about these things: we must make them a reality.
Chodzi tutaj o to, ażeby szlaki transportowe dla gazu i ropy przez Morze Czarne stały się rzeczywistością.
What this is about is making transport routes for gas and oil through the Black Sea a reality.
Aby te gładkie słowa i główne cele stały się rzeczywistością i aby uniknąć tym razem tego, co nazwałbym swoistym zbiorowym rozczarowaniem strategią lizbońską, zasadnicze znaczenie ma to, abyśmy zapewnili sobie zasoby niezbędne do podjęcia działań.
In order for these fine words and major objectives to become realities and this time avoid what I would call a kind of collective disenchantment with the Lisbon Strategy, it is essential that we provide ourselves with the resources necessary to take action.
Wręcz przeciwnie, globalizacja wymaga nie tylko większego poświęcenia, by nasze aspiracje stały się rzeczywistością, ale również szerszego porozumienia co do formy polityk Unii i nowego dokumentu podstawowego, który pozwoli je zrealizować.
Quite the opposite, globalisation not only requires greater dedication to making aspirations a reality, but also broader agreement as to the form of the Union's policies and a new basic document with which to achieve it.
Jak to się wydarzyło, że stały się rzeczywistością
Little did I know... that my prayers would bear fruit
Jak daleko nam do tego by klonowane zwierzęta stały się rzeczywistością?
How far are we... away from cloned animals actually being a reality?
Dlatego chciałbym prosić, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, żeby doprowadzić do ich uwolnienia, a także aby wolność poglądów i wolność prasy stały się rzeczywistością w Rosji oraz aby nie utrudniała ona pracy organizacjom pozarządowym.
I would therefore like to request that we do everything in our power to secure their release, and also encourage Russia to make freedom of opinion and freedom of the press a reality and not to hinder the work of NGOs.
Nasze nadzieje stały się rzeczywistością.
Przypomina on także bohaterską walkę w Sobiborze która przez to jest świadectwem tych, którzy pragnęli by słowa "nigdy więcej" stały się rzeczywistością.
It is also a reminder of the valiant fighters of Sobibor who were among those who began to make the idea a vow "never again" a reality.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 33 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo