Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stacja radiowa" na angielski

Wyszukaj stacja radiowa w: Definicja Synonimy
Podczas gdy my tutaj dyskutujemy, brytyjska stacja radiowa 5 Live nadaje równocześnie od samego rana radiowy program na żywo o Parlamencie Europejskim.
Mr President, as we speak, there is a live radio programme about the European Parliament on the British radio station 5 Live - it has been going all morning.
Kapitanie! To była stacja radiowa z centrum.
Captain, it's a radio station downtown.
WDCJ - mała stacja radiowa, osiem kilometrów stąd.
WDCJ - a small radio station five miles from here.
Jaka jest pańska ulubiona stacja radiowa?
What's your favorite radio station?
Nigdy nie wiedziałeś, czy promotor rozdawawał ulotki na ulicy, nigdy nie wiedziałeś, czy studencka stacja radiowa grała muzykę twojego zespołu.
You never knew if the promoter had put flyers on the street, you never knew if the college radio station was playing your band's music.
Stacja radiowa z Portland, zgłosiła się do naszego biura prasowego.
A Portland radio station contacted the press office.
A teraz, najlepsza stacja radiowa w Atlancie... zaczyna całogodzinne granie.
Right now, Atlanta's number one radio station... kickin' off this nonstop hour of music.
I dzisiaj, we wspaniałomyślnym geście uczynionym przez wspaniałych ludzi, w centrum miasta, ta stacja radiowa została nazwana KOWalski, na cześć ostatniego amerykańskiego bohatera, dla którego prędkość oznacza wolność duszy.
And today, in a beautiful gesture made by beautiful people, in beautiful downtown Goldfield, this radio station was named KOWalski, in honour of the last American hero, to whom speed means freedom of the soul.
Ponadto prawo do bezpośredniej transmisji radiowej musi posiadać stacja radiowa o ogólnokrajowym zasięgu lub organizacja dostarczająca serwis sportowy stacjom radiowym tworzącym sieć ogólnokrajową (lub prawie ogólnonarodową).
In addition to the above, the right to provide live radio commentary on the event must have been acquired by a radio station with national coverage or an organisation providing a sports service to radio stations which form a national (or near national) network.
Radio Sound of Hope (SOH), od 2004 r. największa niepubliczna stacja radiowa nadająca na falach krótkich do Chin kontynentalnych, dzierżawi czas antenowy na falach krótkich od publicznego radia tajwańskiego (Radio Taiwan International, RTI).
Sound of Hope Radio Network (SOH), since 2004 the largest non-governmental radio station broadcasting on shortwave to mainland China, has been leasing shortwave airtime from the Taiwan Government's radio station (Radio Taiwan International, or RTI).
Stacja radiowa AM? - Tak.
The AM radio station?
Stacja radiowa AM? - Taa.
The AM radio station?
"Stacje Krzyżowe" to była stacja radiowa.
"Stations of the Cross" meant Christian radio.
To jest stacja radiowa, Petey!
This is a radio station, Petey!
Jak stacja radiowa, której nie możesz do końca dostroić.
It's like a radio station you just can't quite get.
Słuchaj, Booth, ta stacja radiowa jest aktywna.
Listen, Booth, that radio site, it's active.
Ale stacja radiowa, jest bardziej odpowiednia.
I feel the radio station is the more logical place.
Tu Tyneside 247, najlepsza angielska stacja radiowa z najlepszym amerykańskim repertuarem.
You're listening to Tyneside 247, England's number one radio the very best in American sounds.
To jest "Wolność," Twoja angielska stacja radiowa.
This is "Liberty," your English-speaking broadcasting system.
Krążą pogłoski, że stacja radiowa chce wynająć KITTa jako swojego stałego reportera.
(Devon) There's a rumor around that the radio station wanted to hire KITT as their regular newsman.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 44. Pasujących: 41. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo