Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stale" na angielski

Wyszukaj stale w: Definicja Synonimy

Sugestie

Innymi słowy, wszystkie rurociągi będą stale monitorowane.
In other words, all waters piped into the city will be monitored constantly.
Kompetencje językowe wśród obywateli zjednoczonej Europy powinny być stale rozszerzane.
The language competences of the citizens of a united Europe should constantly be extended.
Tesla stale atakował słuszność pracy Einsteina.
Tesla continuously attacked the validity of Einstein's work.
Ilość odpadów toksycznych w UE stale wzrasta.
The volume of toxic waste is continuously increasing in the EU.
Należy stale utrzymywać niezbędne ciśnienie w instalacji.
The system shall be permanently maintained at the necessary pressure.
Państwa członkowskie stale aktualizują te informacje.
The Member States shall keep the information permanently updated.
Informacje rozpowszechniane w obrębie Europejskiej Sieci Sądowej są stale uaktualniane.
The information distributed within the European Judicial Network shall be constantly updated.
Wyzwania demograficzne powinny być stale uwzględniane w polityce unijnej.
Demographic challenges should be constantly taken into account in the Union's policy.
Przez aparat przepływa stale strumień azotu.
A stream of nitrogen is passed continuously through the apparatus.
Kraj ten stale wyrażał wolę pogłębienia relacji z Unią Europejską.
The country has constantly expressed its desire to deepen its relationship with the European Union.
Wie, że stale monitorujemy zagrożenia militarne.
Budd did this? Budd knows that we constantly monitor military threats.
W rozpatrywanym okresie przeciętna jednostkowa cena sprzedaży stale spadała.
The average unit sales price continuously declined during the period considered.
Inni chcą stale ją doić bez karmienia.
Others want to milk it constantly without feeding it.
Ponadto stale ma miejsce niekontrolowany dumping.
In addition, there is the uncontrolled dumping that is constantly taking place.
Trzeba być konserwatywnym w sprawach państwa ale reformy stale.
One can't be conservative in state matters but has to reform constantly.
Ogrodzenia są dobrze pilnowane i stale patrolowane.
The grounds are under heavy surveillance and constantly guarded.
OWP jest mało silniejszy bo Izraelczycy stale radykalny.
The PLO is hardly stronger because The Israelis constantly radical.
Natężenie światła należy mierzyć przy stale włączonych światłach.
The light intensities must be measured with the lamp constantly lit.
Komisja stale monitoruje i regularnie ocenia realizację programu.
The Commission shall constantly monitor and regularly evaluate the implementation of the programme.
Banki muszą stale zaopatrywać bankomaty w nowe banknoty.
You see, banks need to constantly replenish their ATMs with new bills.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4053. Pasujących: 4053. Czas odpowiedzi: 94 ms.

stałe 4635

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo