Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stanąć wobec" na angielski

Wyszukaj stanąć wobec w: Definicja Synonimy
face
Jeżeli chcesz zdobyć twoje obawy, musisz stanąć wobec nich.
If you want to conquer your fears, you have to face them.
On zmusił ich by stanąć wobec ich obawy.
He forced them to face their fear.
Po drugie, możemy stanąć wobec niedoboru pracowników naukowych w ważnych dziedzinach.
Second, we may face a shortage of scientific personnel in demanding fields.
To zajmuje całkiem czas dla nich by stać się w pełni funkcjonalnym ale ostatecznie theyre gotowy by stanąć wobec świat zewnętrzny.
It takes quite a time for them to become fully functional but eventually they're ready to face the outside world.
Mógłby również stanąć wobec tego jesteś uzależnioną od miłością
Might as well face it You're addicted to love
Mógłby również stanąć wobec tego - Co powinienem zrobić?
Might as well face it - W-W-W-What should I do?
Oni nie mieli żadnego wyboru: albo im je zwrócić, albo stanąć wobec prawnych konsekwencji kradzieży samochodu.
They had no choice but to turn them in or face legal consequences of stealing a car.
Gdybyśmy mieli tylko jedną dyrektywę w sprawie azylu regulującą procedury, kryteria oceny i przyjmowania, to mielibyśmy do wyboru tylko dwie możliwości: albo przyjąć tę dyrektywę, z poprawkami lub bez, albo stanąć wobec fiaska w negocjacjach.
If we had had just one asylum directive regulating the procedures, assessment criteria and reception, we would have had only two options: either to adopt the directive, with or without amendments, or face the failure of the negotiations.
W związku z tym strony te twierdziły, że w przypadku utrzymania środków wobec Brazylii i Chin oraz, jednocześnie, wprowadzenia środków ostatecznych względem Rosji, Unia mogłaby stanąć wobec problemu niedoboru dostaw, co spowodowałoby wzrost cen AHF.
Therefore, theses parties claimed that, should measures be maintained against Brazil and China and, at the same time, should definitive measures be imposed against Russia, the Union would face a shortage of supply which would increase the price of AHF.
Tęsknota do romantycznych doświadczeń i chęć aby stanąć wobec niespodziewanych przygód, powodują że razem z "Hawajskim Biurem Podróży", za jedyne 4000 dolarow z podatkiem, które zorganizowało dla nich 10 dni "bardzo ekscytującego urlopu",
Yearning for romantic experiences and eager to face unexpected adventures, they will follow the program of the "Hawaiian Travels Organization" that, for only $4,000, taxes included, organized for them 10 days of a "very exciting holiday,"
Rozkoszą jest stanąć wobec godnego przeciwnika.
A delight it must be to face an opponent of some worth.
Romeo, więc masz odwagę stanąć wobec rzeczywistości.
Romeo, so you do have the courage to face reality.
Sugeruję ci... przekazać nam informacje niż stanąć wobec nakazu sądowego.
I'm... letting you... give us the information rather than face a federal subpoena.
To jak epidemia z browbeaten kobiet zbyt boi się stanąć wobec niewłaściwych mężczyzn.
It's like an epidemic of browbeaten women too afraid to stand up against abusive men.
KBC mogą stanąć wobec konieczności skorygowania danych dotyczących okresu poprzedzającego bieżący okres sprawozdawczy.
NCBs may need to revise the data referring to the last period prior to the current reference period.
KBC mogą stanąć wobec konieczności skorygowania danych dotyczących poprzedniego miesiąca sprawozdawczego.
NCBs may need to revise the previous reference month's values.
Możemy stanąć wobec próby zmniejszenia i ograniczenia tych praw, w szczególności w krajach, gdzie są one bardziej rozwinięte.
We may be faced with an attempt to reduce and limit these rights, particularly in countries where these are more advanced.
KBC mogą stanąć wobec konieczności skorygowania danych przesłanych w poprzednim kwartale (korekty zwykłe).
NCBs may have to revise the data transmitted the previous quarter (ordinary revisions).
Powiedz mi, blaszany człowieku, jakie to uczucie stanąć wobec własnego zniszczenia?
Tell me, Tin Man, how does it feel to face your own extinction?
Jestem gotowy stanąć wobec wyzwań, które byłby na tyle głupie, aby stanąć mi na drodze.
I am ready to face any challenges that might be foolish enough to face me.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo