Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stan cywilny" na angielski

Wyszukaj stan cywilny w: Definicja Synonimy
marital status
civil status
family status
hiccupper
Wiem, pani stan cywilny nie jest moją sprawą.
Your marital status is none of my business.
Nie miałem wcale zamiaru pytać cię o twój stan cywilny.
I didn't mean to ask about your marital status.
W kilku petycjach poruszono problemy związane z nieuznawaniem dokumentów potwierdzających stan cywilny.
Several petitions illustrate problems related to the non-recognition of civil status documents.
Proszę podać imiona w kolejności określonej przez stan cywilny.
Give the forenames in the order of civil status.
Pojęcie "dyskryminacji ze względu na stan cywilny" jest dyskusyjne i mogłoby naruszać dziedzinę prawa rodzinnego, która podlega wyłącznej kompetencji państw członkowskich.
The concept of 'discrimination based on family status' is arguable and could affect the field of family law, which is the sole responsibility of the Member States.
Stan cywilny: żonaty od 1973 r., żona Christine; dwoje dzieci
Family status: Married to Christine Stark since 1973; two children
Proszę podać nazwiska w kolejności określonej przez stan cywilny.
State surnames in civil status order.
data i miejsce urodzenia, stan cywilny
date and place of birth, civil status,
Pytają o stan cywilny, z kim mają się kontaktowac w razie wypadku.
It asks for marital status, who to contact in case of an emergency.
Uważam, że kluczowe znaczenie dla nas mają ramy przeciwdziałania wykorzystywaniu ludzi z uwagi na ich wyznanie, wiek, niepełnosprawność, wykształcenie czy stan cywilny.
I think it is vital that we have a framework to prevent exploitation of people because of their religion, age, disability, education or marital status.
Upewnij się, że zdobędziesz od niej wszystkie informacje, no wiesz - imię, numer telefonu... stan cywilny.
Make sure you get all her info, you know - name, number... marital status.
Imię, nazwisko, wiek, zawód i stan cywilny, Henry.
Name, age, profession and marital status, please.
Dla celów niniejszej dyrektywy terminy "stan cywilny" i "przedsiębiorstwo rodzinne" są interpretowane w świetle uznawania związków partnerskich na mocy odpowiednich wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
For the purposes of this Directive, the terms 'marital status' and 'family business' should be interpreted in the light of the recognition accorded to life partnerships in the relevant judgments of the European Court of Justice.
stanowi logiczny ekwiwalent pytania o stan cywilny cyfry pięć.
is the logical equivalent of asking about, say, the marital status of the number five.
(nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny - osoba żyjąca lub nieżyjąca w związku kohabitacyjnym;
(optional) de facto marital status, whether living in a consensual union or not;
A w rubryce "stan cywilny,"wpisał że jest kawalerem.
And under "marital status" he wrote in "single."
Jaki był stan cywilny zmarłego w dniu 31 grudnia 1989 r.?
What was the marital status of the deceased on 31 December 1989?
dane osobowe zainteresowanej osoby (imię i nazwisko, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, dane dotyczące pokrewieństwa);
personal data on the person concerned (name, nationality, date and place of birth, marital status, family relationship);
Dalsze informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC) oraz Revival of Islamic Heritage Society (RIHS); b) stan cywilny: rozwiedziony (była żona: Manuba Bukifa, obywatelka Algierii) w tytule Osoby fizyczne otrzymuje brzmienie:
Other information: (a) Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). (b) Civil status: divorced (Algerian ex-wife Manuba Bukifa)' under the heading 'Natural persons' shall be replaced by:
Stan cywilny: żonaty, troje dzieci
Marital status: married, father of three children
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 66. Pasujących: 66. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo