Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stan rzeczy" na angielski

Wyszukaj stan rzeczy w: Definicja Synonimy
state of affairs
situation
status quo
state of play
things

Sugestie

Moim zdaniem to bardzo niezadowalający stan rzeczy.
In my opinion, this is a very unfortunate state of affairs.
Za ten niedopuszczalny stan rzeczy płaci Europejski Fundusz Społeczny.
The European Social Fund has to pay for this negligent state of affairs.
Ten stan rzeczy wykorzystano jako punkt odniesienia dla porównania wpływu innych możliwych alternatyw.
This status quo has been used as a benchmark for comparing the impact of other possible options.
Zatem obecny stan rzeczy tak naprawdę nie jest dla Komisji alternatywą.
So the status quo is really not an option for the Commission.
Teraz stan rzeczy jest jeszcze bardziej szokujący.
Now, the state of affairs is more shocking.
Aktualny stan rzeczy przedstawia się następująco.
The current state of affairs is as follows.
To ważne, że sprawozdanie rzeczywiście podkreśla ten niezadowalający stan rzeczy.
It is important that the report actually highlights this unsatisfactory state of affairs.
Nie jestem jedynym, który potępia ten stan rzeczy.
I am not the only one to deplore this state of affairs.
Ten podział trwa do dziś, a taki stan rzeczy odpowiada Wielkiej Brytanii.
This is a division that persists today and a state of affairs which suits Britain.
Wprowadzone traktatem lizbońskim zmiany dotyczące programowania pozwalają, jeżeli istnieje wola polityczna, poprawić ten stan rzeczy.
The modifications introduced by the Treaty of Lisbon with regard to programming make it possible to improve this state of affairs if the political will exists.
Kryzys międzynarodowy, który jest teraz odczuwalny, dodatkowo pogorszył ten stan rzeczy.
The international crisis that is now being felt has helped to exacerbate this state of affairs.
Taki stan rzeczy prowadzi do degradacji gruntów, która wzmaga brak stabilności hydrogeologicznej.
Such a state of affairs causes degradation of the terrain, which intensifies hydrogeological instability.
Nie do końca zadowala ich nowy stan rzeczy.
They're not exactly thrilled with the new status quo.
Należy wziąć współodpowiedzialność za ten stan rzeczy.
The responsibility for this state of affairs should be shared.
Aby ten stan rzeczy zmienić, konieczne jest kompleksowe i spójne podejście do europejskiej polityki migracyjnej.
To change this state of affairs, we need an integrated and consistent European migration policy.
Potrzebujemy precyzyjniejszych i bardziej szczegółowych danych statystycznych, aby ustalić prawdziwy stan rzeczy i ściśle monitorować bieg wypadków.
We need more precise and detailed statistical information in order to ascertain the true state of affairs and closely monitor developments.
Jestem przekonana, że lepiej jest utrzymać aktualny stan rzeczy.
I believe it is better to maintain the status quo.
Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na nowy stan rzeczy: terroryzm wprowadził do życia społecznego coś, co wcześniej nie istniało.
I would simply like to draw attention to a new state of affairs: terrorism has introduced something into our society that did not previously exist.
Najłatwiejszym rozwiązaniem jest zawsze istniejący stan rzeczy.
The status quo is always the easiest option.
Obecny stan rzeczy jest szczególnie niepokojący w kontekście krajów rozwijających się.
This current state of affairs is particularly worrying in the context of the developing world.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 439. Pasujących: 439. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo