Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stan zapalny" na angielski

Wyszukaj stan zapalny w: Definicja Synonimy
inflammation
inflamed
Atakują komórki nerwowe i tłuszczowe, powodują stan zapalny i całą resztę objawów.
They attack his neural and fat cells, causing inflammation and all the rest of his symptoms.
To jest maść, która niweczy stan zapalny i powstrzymuje swędzenie.
An unguent which cools inflammation and stops itching.
Powoduje on obrzęk wątroby (jej stan zapalny).
It causes the liver to become swollen (inflamed).
Skóra zostaje podrażniona, pojawia się stan zapalny oczu, obrzęk gardła...
Outer skin becomes irritated, the eyes inflamed, throat closes...
W bardzo rzadkich przypadkach może również wystąpić przejściowy świąd, stan zapalny lub łysienie w miejscu aplikacji preparatu na skórę kota.
In very rare cases there might also be some temporary itchiness, inflammation or hair loss at the place where the product has been applied to the cat's skin.
W tym przypadku należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. przemijający ból i stan zapalny ścięgien, szczególnie ścięgna Achillesa.
In this case you should immediately consult your doctor. temporary pain and inflammation of the tendons, in particular of the Achilles tendon.
Może także wystąpić stan zapalny nerki, oddawanie znacznych ilości moczu oraz odczuwanie pragnienia.
You may also experience inflammation of the kidney, passing a lot of urine and feeling thirsty.
stan zapalny trzustki, krwawe wymioty, zmniejszenie apetytu
inflammation of the pancreas, vomiting blood, decrease of appetite
Choroba ta powoduje stan zapalny skóry i paznokci.
This disease causes inflammation of skin and nails.
Protopic zmienia nieprawidłową odpowiedź immunologiczną likwidując stan zapalny i świąd.
Protopic alters the abnormal immune response and relieves the skin inflammation and the itch.
W przypadku niektórych zwierząt brak było specyficznych obserwacji klinicznych lub zmian histologicznych sugerujących stan zapalny.
For some animals, there were no specific clinical observations or histological changes that suggested inflammation.
Zaczerwienienie, swędzenie, stan zapalny... wysypka.
Redness, itching, inflammation - a rash.
Musimy podać antytoksynę na gorączkę, dreszcze i stan zapalny.
We need to administer antivenin For the fever, chills, and inflammation.
Jeżeli 15 jest dla Carly wysokim wynikiem, w takim razie ma gdzieś stan zapalny.
[Cameron] If 15 is high for Carly, then she has inflammation.
Przekaźnik ten jest wytwarzany w dużej ilości u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, wywołując stan zapalny stawów oraz ich uszkodzenie.
This messenger is produced in high levels in patients with rheumatoid arthritis, causing inflammation of the joints and joint damage.
Ponadto, u małp cynomolgus w miejscu podania leku obserwowano ostry krwotok i stan zapalny.
In addition, acute haemorrhage and inflammation were observed at injection sites in cynomolgus monkeys.
Prostaglandyny są substancjami, które wyzwalają ból, wysięk i stan zapalny, a preparat Previcox redukuje te reakcje.
As the prostaglandins are substances that trigger pain, exudation and inflammation, Previcox, therefore, reduces those responses.
Mogą także występować pewne reakcje miejscowe (np. stan zapalny, stwardnienie) przez okres do trzech miesięcy po wszczepieniu.
There can also some be some local reaction (e. g. inflammation, hardening) for up to three months after implantation.
Jako że prostaglandyny są substancjami, które wywołują stan zapalny, ból, wysięk i gorączkę, meloksykam zmniejsza nasilenie tych reakcji.
As the prostaglandins are substances that trigger inflammation, pain, exudation and fever, meloxicam reduces those responses.
W bardzo rzadkich przypadkach po podaniu preparatu Profender obserwowano przejściowe wyłysienie, świąd i/ lub stan zapalny w miejscu jego aplikacji.
In very rare cases following administration of Profender transient alopecia, pruritus and/ or inflammation were observed at the application site.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 153. Pasujących: 153. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo