Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stanowisku do badań" na angielski

Wyszukaj stanowisku do badań w: Definicja Synonimy
test bench
test bed
Instalacja urządzenia przytrzymującego dla dzieci na stanowisku do badań.
Installation of a Child Restraint System on the test bench.
Badania na wózku i stanowisku do badań
Tests using the trolley and test bench
Wpływ nieprawidłowego działania jest weryfikowany poprzez pomiar poziomu NOx w badaniu ETC na stanowisku do badań silnika.
The influence of the incorrect operation is validated by measuring the NOx level over the ETC on an engine test bed.
Zaleca się zainstalowanie silnika na stanowisku do badań w stanie netto.
It is recommended to install the engine on the test bed in the net condition.
W celu stwierdzenia zgodności z tym wymogiem, urządzenia przytrzymujące dla dzieci należy zabezpieczyć na stanowisku do badań przy pomocy spełniającego właściwe normy pasa bezpieczeństwa, opisanego w załączniku 13.
To check compliance with this requirement, the child restraint shall be secured onto the test bench using the appropriate standard seat belt described in Annex 13.
Maksymalna długość pasa dla dorosłych, jaka może być stosowana do zamocowania urządzeń przytrzymujących dla dzieci kategorii "uniwersalnej" na stanowisku do badań dynamicznych, określona jest w załączniku 13 do niniejszego regulaminu.
If the adult belt is required to secure a 'universal' category child restraint, its maximum length to be used on the dynamic test bench is defined in Annex 13 to this Regulation.
Całkowite złożenie oznacza, że po złożeniu wspornika żadna jego część nie wystaje ponad powierzchnię podstawy czy też korpusu, w ten sposób że nie ma to żadnego wpływu na pozycję urządzenia przytrzymującego dla dzieci ma stanowisku do badań.
Completely recessed means that with the leg in the stowed position, no part of the leg protrudes beyond the surface of the base or shell, such that it has no effect on the position of the CRS on the test bench.
Moc mierzona na stanowisku do badań
Power measured on test bed
Kondycjonowanie na stanowisku do badań
Conditioning on a test bench
badanie w przypadku zderzenia bocznego należy przeprowadzić na stanowisku do badań dla urządzeń kategorii "i-Size" (integralne uniwersalne urządzenie przytrzymujące dzieci ISOFIX) oraz na urządzeniu przytrzymującym dla dzieci ISOFIX przeznaczonym tylko dla określonych pojazdów;
Lateral impact test are performed only on the test bench for i-Size Integral Universal ISOFIX Child Restraint Systems and "Specific vehicle ISOFIX" Child Restraint Systems.
Określenie wpływu na emisję musi odbywać się przy ustabilizowanym układzie silnika na stanowisku do badań z hamownią silnika, zgodnie z procedurami demonstracyjnymi zawartymi w niniejszym załączniku.
Determination of the emissions impact shall be performed on a stabilized engine system in an engine dynamometer test cell, according to the demonstration procedures of this annex.
Przy powyższych wartościach odniesienia prędkości i momentu obrotowego należy wykonać cykl badania na stanowisku do badań silnika oraz odnotować wartości prędkości, momentu obrotowego i mocy.
With those references speed and torque values, the cycle shall be run on the test cell, and the actual speed, torque and power values shall be recorded.
Oprócz danych potwierdzających, o których mowa w pkt 6.3, producent musi wykazać odpowiednie funkcjonowanie monitorowania poszczególnych układów lub komponentów poprzez zbadanie ich na stanowisku do badań zgodnie z procedurami badawczymi określonymi w pkt 7.2 niniejszego załącznika.
In addition to the supporting data referred to in paragraph 6.3, the manufacturer shall demonstrate the proper monitoring of specific emission control systems or components by testing them on an engine test-bed according to the test procedures specified in paragraph 7.2 of this annex.
Moc mierzona na stanowisku do badań
Mass of equivalent diluted exhaust over the cycle mew kg
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 47 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo