Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stany zjednoczone" na angielski

Wyszukaj stany zjednoczone w: Definicja Synonimy

Sugestie

Mam podwójne obywatelstwo Stany Zjednoczone i Izrael.
I have dual citizenship, United States and Israel.
Wróg rozpoczął atak na całe Stany Zjednoczone.
The hostile fleet has launched a full scale aerial attack against the United States.
Oprócz Indii wnioskodawca zaproponował Stany Zjednoczone jako potencjalne państwo analogiczne.
In addition to India, the applicant had suggested USA as a potential analogue country.
Porównując w tym zakresie Turcję i Stany Zjednoczone stwierdzono, że Stany Zjednoczone są właściwym krajem analogicznym dla ChRL i Białorusi.
Comparing Turkey and the USA on that basis, it has been concluded that the USA is a more appropriate analogue country for the PRC and Belarus.
Wszystkie państwa członkowskie i Stany Zjednoczone wymieniły takie pisemne dokumenty.
These written instruments have been exchanged between all Member States and the United States of America.
Stany Zjednoczone Ameryki zostały wybrane jako właściwy kraj porównawczy w postępowaniu pierwotnym.
The United States of America were selected as an appropriate analogue country in the original proceeding.
Nie co dzień można spotkać Stany Zjednoczone podsekretarz.
It's not every day you meet United States undersecretary.
Stany Zjednoczone przedstawiły dokumentację podważającą konieczność badania mięsa końskiego na włosienie.
The United States has presented documentation questioning the necessity to examine horsemeat for trichinae.
Wspólnota zgadza się na naukowe zbadanie dokumentacji przedstawionej przez Stany Zjednoczone.
The Community agrees to study scientifically the documentation presented by the United States.
Stany Zjednoczone zgłosiły występowanie pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej.
Outbreaks of vesicular stomatitis have been notified by the United States.
A tu mamy dzisiejsze Stany Zjednoczone.
And then it's United States today, up here.
Wini za to całe Stany zjednoczone.
He's taking it out on the whole United States.
Stany Zjednoczone nie negocjują z porywaczami.
United States does not negotiate with hostage-takers.
Zabijcie jego i te Nowe Stany Zjednoczone.
Kill him, and kill the Restored United States with him.
Ale nie możecie używać naszej ziemi jako bazy do ataku na Stany Zjednoczone.
But you cannot use our land as a base from which to attack the United States.
DuraFiber Technologies, Stany Zjednoczone Ameryki ("Stany Zjednoczone").
DuraFiber Technologies, United States of America ('USA').
Stany Zjednoczone to nowy i niezależny kraj.
Ambassador Genet. The United States is a new and independent nation.
To jest zasadniczo Stany Zjednoczone Izraela.
It's basically the United States of israel.
Stany Zjednoczone wysłały samoloty, helikoptery i nic więcej.
BARRIENTOS: The United States has sent planes, helicopters and nothing more.
Stany Zjednoczone Europy to kwestia wspólnej siły.
The United States of Europe is a question of being strong together.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2337. Pasujących: 2337. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo