Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "statek powietrzny" na angielski

Wyszukaj statek powietrzny w: Definicja Synonimy
aircraft
airship
Każdy statek powietrzny, który nie był strzeżony przed nieuprawnioną ingerencją poddaje się sprawdzeniu.
Every aircraft that has not been protected from unauthorised interference shall be subjected to an aircraft search.
British Gulf International nadal wykorzystuje także statek powietrzny typu Antonov 12 o numerze seryjnym 401901.
British Gulf International also continues to use aircraft of type Antonov 12 and serial number 401901.
Mój statek powietrzny zrewolucjonizuje dziedziny meteorologii i kartografii.
My airship will revolutionize the fields of meteorology and cartography.
Zestrzelił nasz statek powietrzny ze Skoczka!
He shot down our airship with the Puddle Jumper.
Dostęp ten obejmuje informacje bezpośrednio wskazujące operatora i statek powietrzny objęte zgłoszeniem zdarzenia.
Such access shall cover information that directly identifies the operator and the aircraft subject to an occurrence report.
Dokument określa również warunki, na których wspólnotowy przewoźnik lotniczy może wziąć w leasing statek powietrzny zarejestrowany poza terytorium Wspólnoty.
It also spells out the conditions under which Community air carriers may lease aircraft registered outside the Community.
Wymianę korespondencji radiotelefonicznej zakańcza odbierający organ ATS lub statek powietrzny, nadając własny znak wywoławczy.
A radiotelephone conversation shall be terminated by the receiving ATS unit or the aircraft using its own call sign.
Wszystkie starty i lądowania wykonane przez statek powietrzny cywilny za wynagrodzeniem.
All take-offs and landings by non-military aircraft.
Każdy statek powietrzny w obsłudze zostaje objęty nadzorem odpowiednim do wykrycia nieupoważnionego dostępu.
Each aircraft in service shall be placed under surveillance sufficient to detect unauthorised access.
Taki statek powietrzny będzie wykonywał loty tylko w obrębie przestrzeni powietrznej właściwego Państwa Członkowskiego.
Such aircraft shall fly only within the airspace of the relevant Member State.
Wielki statek powietrzny spadł do morza.
A great aircraft fell into the sea.
W stosownych przypadkach właściwy organ musi poinformować również władze państwa, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.
Where relevant, the competent authority shall inform the State in which the aircraft is registered.
W razie potrzeby, właściwy organ informuje państwo, w którym zarejestrowany jest dany statek powietrzny.
Where relevant, the competent authority shall inform the State in which the aircraft is registered.
Czy ktoś zamawiał w pełni wyposażony statek powietrzny z Future Industries?
Did someone order a fully equipped Future Industries airship?
statek powietrzny poddany zostaje sprawdzeniu statku powietrznego
aircraft shall be subjected to an aircraft security check
statek powietrzny pozostanie w tym samym rejestrze. ;
the aircraft remaining on the same register.';
Jeżeli statek powietrzny jest zarejestrowany to "znakami" są znaki rejestracyjne.
If the aircraft is registered then this mark will be the registration mark.
"Sterowiec" oznacza lżejszy od powietrza statek powietrzny o napędzie silnikowym, z wyłączeniem sterowców na ogrzane powietrze, które do celów niniejszej części są objęte definicją balonu.
'Airship' means a power-driven lighter-than-air aircraft, with the exception of hot-air airships, which, for the purposes of this Part, are included in the definition of balloon.
»statek powietrzny LSA«oznacza lekki samolot sportowy o następującej charakterystyce:
"LSA aircraft" means a light sport aeroplane which has all of the following characteristics:
Orient Thai dostarcza statek powietrzny, kompletną załogę, obsługę techniczną i ubezpieczenie dla One Two Go.
Orient Thai provides aircraft, complete crew, maintenance, and insurance to One Two Go.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 546. Pasujących: 546. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo