Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stoi w sprzeczności z" na angielski

Wyszukaj stoi w sprzeczności z w: Definicja Synonimy
contradict
in contravention of
is contrary to
runs counter to
is at odds with
goes against
is in contradiction with
is in contradiction to
is in conflict with
contravenes
conflicts with
is incompatible with
in breach of
is against
Podejmowanie wspólnych działań w kwestiach prawodawstwa i normalizacji nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi procedurami przyjmowania regulacji ICAO, ani też nie nakłada na ICAO nowych zobowiązań prawnych lub sprawozdawczych wobec UE lub jej państw członkowskich.
The undertaking of cooperative activities in regulatory and standard-setting matters shall neither contradict existing ICAO rule-making procedures, nor establish any new legal or reporting obligations on ICAO vis-à-vis the EU or its Member States.
uproszczony sposób uzyskiwania świadomej zgody nie stoi w sprzeczności z prawem krajowym zainteresowanego państwa członkowskiego;
the simplified means for obtaining informed consent do not contradict national law in the Member State concerned;
W tej dziedzinie problem wykracza poza obawy dotyczące środowiska naturalnego, ponieważ zanieczyszczenie może zagrażać zdrowiu obywateli, co stoi w sprzeczności z prawem obywateli UE do wysokiego poziomu ochrony zdrowia (art. karty praw podstawowych).
On this point, the question goes beyond environmental protection concerns, since pollution can endanger people's health, in contravention of the right of EU citizens to a high level of health protection (Article 35 of the Charter of Fundamental Rights).
Nadużycia naruszają swobodę konkurencji, co stoi w sprzeczności z art. 28 i nast. oraz art. 81 i nast.
Misuse disrupts free competition, in contravention of Art. 28 et seq. and 81 et seq.
Rasizm stoi w sprzeczności z zasadami Unii Europejskiej.
Racism is contrary to the principles of the European Union.
Niemniej takie podejście stoi w sprzeczności z odpowiednimi przepisami art. 7 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.
Nevertheless, such an approach is contrary to the relevant provision of Article 7(3) of the basic Regulation.
Wszystko poza nią stoi w sprzeczności z boską interwencją.
Anything further is contrary to divine intention. really?
I przypomnę, że pańska obecność tutaj, nieproszonego stoi w sprzeczności z regulaminem armii nie mówiąc nic o zasadach dobrego wychowania.
And I will remind the colonel that his presence here, uninvited is contrary to Army regulations not to mention the code of a well-mannered man.
Przedmiotowe sprawozdanie oznacza podeptanie zasady pomocniczości poprzez narzucanie reguł odnoszących się do polityki rodzinnej i innych kwestii etycznych, co stoi w sprzeczności z traktatami założycielskimi.
The report tramples on subsidiarity by dictating rules on family policy and other ethical issues, which is contrary to the founding treaties.
W związku z tym istnienie podatkowego systemu "samodzielnego naliczenia" nie stoi w sprzeczności z poglądem Komisji, że systematycznie odrzucano wnioski spółek dotyczące odliczenia finansowej wartości firmy w kontekście pośredniego nabycia udziałów.
Therefore, the existence of a 'self-assessment' tax system does not contradict the Commission's view that the requests made by the companies relating to the deduction of financial goodwill in the context of indirect shareholding acquisitions were systematically denied.
Żaden z tych faktów nie stoi w sprzeczności z opisem zawartym w motywie 134, w którym wyraźnie stwierdzono, że producenci unijni zwykle należą do większych grup.
None of these facts contradict the description provided in recital (134) explicitly stating that the Union producers are usually belonging to bigger groups as disclosed.
Motyw 164 nie stoi w sprzeczności z treścią fragmentów z tej strony internetowej.
The recital (164) does not contradict the content of the website extracts.
Każde zachwianie tego pojęcia stoi w sprzeczności z właściwą definicją powrotu.
Any distortion of this meaning is at odds with the original definition of 'return'.
Propozycja Komisji stoi w sprzeczności z zasadą pomocniczości.
The Commission proposal contravenes the principle of subsidiarity.
Samozagłada stoi w sprzeczności z moim podstawowym oprogramowaniem.
Self-destruction is against my basic program.
Wszczynanie pożaru stoi w sprzeczności z tym, czego pragniesz.
Starting fires seems to be in opposition to that want.
Wszelkie komercyjne wykorzystanie narządów jest po prostu nieetyczne i stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami ludzkimi.
Any commercial utilisation of organs is simply unethical and contrary to basic human values.
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych podkreślił ostatnio, że polityka uprawiana przez irański rząd stoi w sprzeczności z prawem międzynarodowym.
The fact that the policy pursued by the Iranian Government is in conflict with international law was recently highlighted by the UN High Commissioner.
Silna agencja nie stoi w sprzeczności z komitologią.
A strong Agency is not in conflict with comitology.
W związku z tym przedmiotowe twierdzenie stoi w sprzeczności z odpowiednimi informacjami zawartymi w aktach sprawy.
Therefore this claim is in contradiction with the relevant information on the file.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 148. Pasujących: 148. Czas odpowiedzi: 142 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo