Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stopę zwrotu z kapitału własnego" na angielski

Wyszukaj stopę zwrotu z kapitału własnego w: Definicja Synonimy
ROE
return on equity
Ponadto w planie restrukturyzacji przewidziano następującą stopę zwrotu z kapitału własnego w pozostałej części okresu restrukturyzacji (tabela 3).
Moreover, the restructuring plan predicts the following ROE for the remaining restructuring period (Table 3).
Wymaganą stopę zwrotu z kapitału własnego obliczono, korzystając z "kapitałowego modelu wyceny aktywów".
The required return on equity was calculated using the 'Capital Asset Pricing Model'.
W celu oceny sukcesu projektu GNA zastosowała trzy główne wskaźniki efektywności finansowej, a mianowicie generowane przepływy pieniężne, stopę zwrotu z kapitału własnego oraz wewnętrzną stopę zwrotu (IRR).
GNA applied three main financial performance indicators to measure the success of the project being the cash-flow generation, the return on equity and the internal rate of return (IRR).
FIH w dużej mierze zrekompensował ten wynik w ramach zarządzania płynnością w grudniu 2013 r. Wynik tego działania w 2016 r. byłby nieistotny, ponieważ kwoty określa się jako "znormalizowaną" stopę zwrotu z kapitału własnego.
FIH has largely offset that effect through a liquidity management exercise in December 2013. The effect in 2016 would be negligible, as the figures are quoted as 'normalised' return on equity.
W ramach tych obliczeń przewidywaną roczną stopę zwrotu z kapitału własnego dla 2. etapu realizacji projektu iTiden ustalono na poziomie 1 %.
In this calculation, the assumed annual return on own equity for phase 2 of iTiden was set at 1 %.
Z ekspertyzy tej wynika, że przedsiębiorstwa winiarskie porównywalne do Hessische Staatsweingüter mogą liczyć na stopę zwrotu z kapitału własnego na poziomie ok. 2-3 %.
This report determines an average return on equity for vineyards comparable with Hessische Staatsweingüter of some 2 % to 3 %.
Ponadto w planie restrukturyzacji przewidziano następującą stopę zwrotu z kapitału własnego w okresie restrukturyzacji i po jego zakończeniu (tabela 5):
Moreover, the restructuring plan predicts the following return on capital during the course of the restructuring and beyond (Table 5).
Po restrukturyzacji bank, zakładając współczynnik kapitałowy w wysokości 10 %, mógłby wypracowywać stopę zwrotu z kapitału własnego w wysokości [5-10] %.
After restructuring, the bank would generate an RoE of [5-10] %, assuming a 10 % capital ratio.
Do dnia 31 grudnia 2017 r. NLB osiągnie stopę zwrotu z kapitału własnego po opodatkowaniu w wysokości [5-10] % oraz współczynnik kapitału podstawowego Tier I zgodnie z CRR na poziomie [10-20] %.
By 31 December 2017 NLB will achieve a RoE after taxes of [5-10] % and a Core Tier 1 ratio under the CRR of [10-20] %.
W przypadku nowych kredytów prowadzi się dokumentację kredytową, w której wskazuje się stopę zwrotu z kapitału własnego obliczoną przed zawarciem umowy w odniesieniu do poszczególnych kredytów lub innych istniejących ekspozycji w odniesieniu do danego klienta z uwzględnieniem transakcji handlowych lub bankowych, za które pobiera się opłaty.
New loans will have a credit documentation demonstrating a pre-deal calculated RoE for the either the individual loan or other live exposure on single client including fee business or banking transactions.
Termin "stopa zwrotu z kapitału własnego" oznacza stopę zwrotu z kapitału własnego po opodatkowaniu.
When referring to 'Return on Equity/ROE' the ROE after taxes is meant.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 11. Czas odpowiedzi: 54 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo