Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stoper" na angielski

Wyszukaj stoper w: Definicja Synonimy
stopwatch
timer
stop-watch
chip
Gdy dojedziemy do następnego zatrzymaj stoper i włącz ten dokładnie w tym samym czasie.
When we get to this next one, stop that stopwatch and start that one at exactly the same time.
Jeśli uda mi się znaleźć kolejny stoper.
If I can find another stopwatch.
Ustawiłem stoper waszych obroży na 23 godziny, 16 minut.
I've set your collar's timer for 23 hours, 16 minutes.
Ten stoper jest połączony z tymi słoikami.
That timer is connected to those jars.
W momencie rozpoczęcia wrzenia uruchomić stoper od zera.
When boiling commences, start the stop-watch from zero.
Natychmiast po rozpoczęciu wrzenia uruchomić stoper (ppkt 5.6) od zera i przy pomocy biurety rozpocząć dodawanie roztworu próbki do kolby, dodając porcjami 1,0 ml w odstępach około 10 sekundowych, aż do zaniku niebieskiego zabarwienia błękitu metylenowego.
Immediately boiling has started, start the stop-watch (5.6) from zero and commence adding sample solution to the flask from the burette in 1 70 ml increments at intervals of approximately 10 seconds until the blue colour of the methylene blue is discharged.
Stały i dokładny, jak stoper do jajek.
Steady and precise, like an egg timer.
Na desce rozdzielczej ma stoper wyścigowy pozwalający zmierzyć czas naszego okrążenia.
On the dashboard I have a race timer that allows you to record your lap times.
W ciągu 5 s od ukończenia opróżniania przyłóż źródło zapłonu do krawędzi próbki przy jej podstawie i jednocześnie uruchom chronometr (stoper).
Within five seconds of completion of discharge, apply the source of ignition to the edge of the sample at its base and at the same time start the chronometer (stopwatch).
Co to jest, niewidzialny stoper, czy czekoladowa moneta?
What is that, like an invisible stopwatch or a chocolate coin?
Do pomiaru czasu wystarcza zwykły stoper i dokonanie pomiaru z dokładnością do 1 sekundy.
To measure time, an ordinary stopwatch and timing to a resolution of one second is sufficient.
Ustaw stoper (w dziesiątych częściach sekundy)
Set the timer (in tenths of seconds)
Tak jak te które mam w pamięci... z jego własnym włóż stoper do indyka.
Just like the ones I used to know... with its own built-in turkey timer.
To mały stoper który rejestruje twoje czasy w joggingu a potem wysyła je na komputer przez Bluetooth.
It's like a little stopwatch that records your jogging times and then sends it to your computer via Bluetooth.
Zegary dla różnych stref czasowych oraz alarmy, stoper i czasomierz
Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer
Mam wszystko; stoper, walkmana... taśmę Mozarta, "Szkoła przetrwania"
I've got everything - Stopwatch, cassette player, Mozart tape, lamaze book,
Po 15 minutach odczytaj i zapisz wskazania watomierza i czas pomiaru (lub uruchom stoper lub zegar).
After 15 minutes has passed, read and record the watt-hour meter indication and the time (or start the stopwatch or time).
Po upływie domyślnego czasu dla trybu oszczędzania energii, przeczytaj i zanotuj wskazanie watomierza oraz czas pomiaru (lub uruchom stoper lub zegar).
After the default time to the energy saving mode has passed, read and record the watt-hour meter indication and the time (or start the stopwatch or timer).
Decyduje o tym czy zegar jest używany jako zegar czy jako stoper, który odlicza czas odwrotnie.
Decides if the clock is used as a clock or a timer that counts backwards.
Pomiar czasu: do pomiaru czasu wystarcza zwykły stoper lub inne urządzenie do pomiaru czasu z dokładnością do 1 sekundy.
Time Measurement: Time measurements may be performed with a standard stopwatch or other time keeping device with a resolution of at least 1 second.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 80. Pasujących: 80. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo