Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stopy referencyjnej" na angielski

Wyszukaj stopy referencyjnej w: Definicja Synonimy
reference rate
benchmark rate
reference interest rate
Dopłata do oprocentowania mogła wynieść 60 % stopy referencyjnej.
The interest-rate subsidy could amount to up to 60 % of the reference rate.
Podstawą stopy referencyjnej są jednoroczne stopy rynku pieniężnego.
The reference rate is based on one-year money market rates.
W tym przypadku nie istniały wystarczające dane do zbudowania zastępczego wskaźnika rynkowego dla stopy referencyjnej.
In this case, there were insufficient data to construct a market proxy for the benchmark rate.
Cena instrumentów dłużnych o stałym oprocentowaniu zmienia się bezpośrednio w odpowiedzi na zmiany stopy referencyjnej w miarę ich występowania.
The price of fixed-rate debt instruments varies directly in response to changes in the benchmark rate as they happen.
Hiszpania podejmuje się zastosować do stopy referencyjnej spread wynoszący 65 punktów bazowych.
Spain undertakes to apply a spread of 65 basis points over the reference interest rate.
Ponadto kasy oszczędnościowe w Hesji i Turyngii z dniem 5 grudnia 1997 r. wniosły do banku Helaba cichy udział, przy czym ich wynagrodzenie wynosiło 1,2 % p.a. powyżej stopy referencyjnej.
Furthermore, the savings banks in Hessen and Thuringia had granted Helaba a silent partnership contribution with effect from 5 December 1997, for which the remuneration was 1,2 % a year above the reference interest rate.
Z tego powodu, oceniając pożyczkę udzieloną spółce przechodzącej trudności finansowe, jako punkt odniesienia Komisja może zastosować stopę wyższą od stopy referencyjnej.
For this reason, when assessing a loan to a company in financial difficulties, the Commission may use a rate higher than the reference rate as a point of comparison.
Obniżka stopy procentowej może osiągnąć 60 % stopy referencyjnej.
The interest-rate subsidy may amount to 60 % of the reference rate.
Przyjmując standardowy poziom zabezpieczenia, wysokość stopy referencyjnej dla tego kredytu wynosi 4,969 % rocznie.
Taking into account a normal level of collateralisation, the reference rate for this loan amounts to 4,969 % p.a.
następujące instrumenty generują dochody pieniężne w wysokości stopy referencyjnej:
the following shall be considered to generate monetary income at the reference rate:
Obliczenia na podstawie obowiązującej w Niemczech w momencie zgłoszenia bazowej stopy referencyjnej, wynoszącej 4,36 %.
Calculated on the basis of the applicable reference rate for Germany of 4,36 % at the time of the notification.
Zobowiązania netto w ramach Eurosystemu wynikające z transakcji w systemie TARGET2, oprocentowane według stopy referencyjnej (część pozycji pasywów 10.4 HBS).
Net intra-Eurosystem liabilities resulting from TARGET2 transactions remunerated at the reference rate (part of liability item 10.4 of the HBS).
Ostatecznie wielkość pomocy można obliczyć za pomocą oficjalnej stopy referencyjnej Komisji, która weszła w życie dnia 1 lipca 2008 r.
At the very most, the quantum of aid could be calculated using the Commission's official reference rate which entered into force on 1 July 2008.
Wyrażone względem wartości z 2007 r. i obliczone dla stopy referencyjnej wynoszącej 5,62 %, obowiązującej w dniu zgłoszenia.
Expressed at 2007 value and calculated at a reference rate of 5,62 % applicable on the date of the notification.
Zastosowana stopa procentowa wynosiła 9 % w stosunku do wspólnotowej stopy referencyjnej równej 10,26 %.
The applied interest rate was 9 %, compared to a Community reference rate of 10,26 %.
W kilku decyzjach Komisja uznała, że premia w wysokości 600 punktów bazowych powyżej stopy referencyjnej stanowi odpowiednie minimum odzwierciedlające sytuację obciążoną szczególnym ryzykiem.
In several decisions, the Commission has considered that a premium of 600 basis points above the reference rate was adequate minimum to reflect a situation containing a high risk.
Komisja stwierdziła na podstawie analizy swojej stopy referencyjnej, że te instrumenty pożyczkowe, rozważane niezależnie od siebie, nie stanowią pomocy państwa.
The Commission has determined on the basis of its reference rate analysis that, taken independently, these loan facilities do not constitute State aid.
po definicji "dziennej walutowej stopy referencyjnej" dodaje się następujące definicje:
The following definitions are inserted after the definition of 'daily foreign exchange reference rate':
Odsetki są obliczane na podstawie stopy referencyjnej używanej do obliczania równowartości dotacji dla pomocy regionalnej,
Interest shall be calculated on the basis of the reference rate used for calculating the grant equivalent of regional aid,
Odsetki zostaną naliczone według stopy referencyjnej oprocentowania stosowanej do obliczania równowartości subwencji w ramach pomocy regionalnej.
The interest rate to be applied will be the reference rate used for calculating the grant equivalent of regional aid.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 131. Pasujących: 131. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo