Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "stosunek" na angielski

Wyszukaj stosunek w: Definicja Synonimy

Sugestie

81
Znalazłem duży stosunek amoniaku do wody w tym lodzie.
I found a high ratio of ammonia to water in the ice core.
Wysoki stosunek współmierności kapitałowej raczej odzwierciedlałby konserwatywną politykę kredytową GE.
The high capital adequacy ratio would rather reflect GE's conservative credit policy.
Mój stosunek z Bogiem jest ponad naszymi żywotami.
My relationship with God goes beyond my life and yours.
Reklame posiadała stosunek umowny z reklamodawcami.
Reklame had a contractual relationship with its advertising customers.
Wszyscy znają twój stosunek do narkotyków.
Your attitude on drugs is a matter of record.
Ów pozytywny stosunek do języka przynosi olbrzymie korzyści kulturowe.
The positive attitude to the language has had huge cultural benefits.
To również pokazuje jego stosunek do bieżącej sytuacji.
This also indicates the nature of his attitude to the current situation.
Wiecie ludzie zatracili prawdziwy stosunek do jedzenia.
I believe... people have lost their relationship with food.
Należy wyjaśnić stosunek do usług użyteczności publicznej.
The relationship with services of general interest must be clarified.
W tym celu obliczono następujący stosunek.
To this end, the following ratio was calculated.
Wiem musi cię smucić ten stosunek.
I know you need to grieve a relationship.
Wydaje się nowy stosunek jest prawdziwa okazja.
Seems like your new attitude is the real deal.
Należy określić zawodowy stosunek biegłego do składającego wniosek.
The professional relationship of the expert to the applicant shall be declared.
Powtórzyć wstrzyknięcie i obliczyć średni stosunek pików (ATEFS/ACH).
Repeat the injection and calculate the average peak ratio (ATEFS/ACH).
W przypadku układu częściowego rozcieńczania należy również uwzględnić stosunek rozdzielenia.
For the partial flow dilution system, the splitting ratio also needs to be taken into account.
To całkowicie zmienia stosunek rolników do rynku.
What this does is transforms, fundamentally, the farmers' relationship to the market.
Zmienia nasz stosunek do systemu opieki zdrowotnej.
It's changing our relationship to the health care system.
Mam jak 98% strzału głową zabijają stosunek.
I've got, like, a 98% headshot kill ratio.
Proszę opisać swój stosunek do pana Langa w dniu dzisiejszym.
Describe your relationship with Mr. Lang today.
Przed tym jak zaczęliśmy mieć konsumpcyjny stosunek do rzeczy.
They had a direct relationship with things.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2241. Pasujących: 2241. Czas odpowiedzi: 85 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo