Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "strona" na angielski

Zobacz także: strona skarżąca
Wyszukaj strona w: Definicja Synonimy
party
side
page
homepage
website defendant web site parties part
upside
front
downside
silver lining
webpage

Sugestie

Aby uzasadnić to twierdzenie, jedna strona przedstawiła analizę chińskich statystyk celnych.
To support this claim one party submitted an analysis of the Chinese customs statistics.
Na dowolnym etapie procedury zainteresowana strona może wycofać wniosek.
At any stage of the procedure the interested party may withdraw its application.
Jest tego zabawna strona, Wilmo.
There is a funny side to it, Wilma.
Reszta przetrwa jako inna strona człowieka.
The rest come out the other side a man.
Wygląda jak strona z podręcznika pilota.
It looks like a page from some kind of flight manual.
Poprosiłem ciebie strona ich godzina temu.
I asked you to page them an hour ago.
Ostatecznie polska strona też ponosi moralne straty.
After all, the Polish side is also suffering moral embarrassment.
Wszyscy dobrze wiemy jak wygląda jasna strona świata.
We all know what the bright side of the world looks like.
Każda trójwymiarowa strona zawiera część klucza.
Every three-dimensional page contains a piece of the primer.
Każda strona Friendface jest jak miska wypełniona zarazkami przyjaźni.
Each Friendface page is like a Petri dish filled with friendship germs.
Jeżeli zostaniesz twoja strona nie będzie strzelać.
If you stay, your side won't shoot.
A to identyczna strona z archiwum gazety.
Here's the identical page I got from the newspaper offices.
Która strona pierwsza będzie to wiedziała, ta wygra.
I can't figure a way out of this situation but... the first side that does wins.
Druga strona... chce powstrzymać administrację od osiągnięć.
The other side, well, they just want to stop the administration from accomplishing anything.
Z drugiej strony strona palestyńska nie podjęła takich kroków.
The Palestinian side, on the other hand, has not taken any such steps.
Również strona zainteresowana może powiadomić o tych czynnościach organ współpracujący.
The party concerned may also notify the requested authority of the action.
Druga strona to doniosłość polityczna tego zagadnienia.
On the other side is the political significance of this matter.
Jest też pozytywna strona, kapitanie.
It also has a good side in this, Captain.
Każda strona pokrywa połowę kosztów postępowania.
Orders each party to bear half the costs.
Każda strona przechowuje jeden oryginalny egzemplarz.
An original copy shall be kept by each party.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8617. Pasujących: 8617. Czas odpowiedzi: 118 ms.

stroną 2546

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo