Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "strona internetowa" na angielski

Wyszukaj strona internetowa w: Definicja Synonimy
website
web site
web address
webpage
web page
Internet site

Sugestie

Na przykład, nie istnieje wspólna strona internetowa poświęcona wizie Schengen.
For example, no common website exists for the Schengen visa.
Dla większości organów kontroli takim źródłem jest strona internetowa.
For most audit bodies this means a website.
Ta strona internetowa ciągle siedzi w mojej głowie.
That Web site's been in my head.
Stosować zatwierdzone przeciwciała (patrz: strona internetowa).
Use validated antibodies (see web site).
Dotychczas nawet strona internetowa Komisji nie zawiera systematycznych i przejrzystych informacji na ten temat.
So far, even Commission's website does not contain any systematic and transparent information on this subject.
Wspomniana strona internetowa umożliwia dostęp do konsultacji oraz zawiera ogólne informacje dotyczące szeregu procesów konsultacyjnych prowadzonych przez Komisję.
This website facilitates access to consultations and provides general information on the Commission's different consultation processes.
Nowa strona internetowa Parlamentu Europejskiego kierowana jest przede wszystkim do obywateli Unii Europejskiej.
The European Parliament's new website is aimed primarily at the citizens of the European Union.
Przygotować serię dwukrotnych rozcieńczeń odpowiedniej surowicy (patrz: strona internetowa).
Prepare a twofold dilution series of an appropriate antiserum (see website).
Naukowcy będący osobami kontaktowymi: patrz: strona internetowa.
Contact scientists: see web site.
Jak tylko odzyskać, Sprawdziłem że strona internetowa i jego właściciel.
As soon as I recovered, I checked out that web site and its owner.
bezpieczniejsza strona internetowa HCoC umożliwia wymianę między partnerami odpowiednich informacji;
more secure HCoC website enables improved exchange of relevant information amongst partners;
Tutaj również dużą rolę powinna odgrywać strona internetowa poświęcona oznakowaniu ekologicznemu.
Here as well, the eco-label website should play an important role.
Patrz: strona internetowa DG COMP ().
See website DG COMP (competition/mergers/cases).
Zdaniem CCIMP strona internetowa Ryanair jako jedyna oferowała maksymalne wyeksponowanie i skuteczność reklam.
According to the CCIMP, only the Ryanair website offered maximum visibility and efficiency of the advertising.
Może jest jakaś strona internetowa albo coś.
Maybe there's a website or something.
Szczerze mówiąc, wasza strona internetowa zniechęca obywateli do składania skarg.
To tell the truth, your website discourages citizens from making complaints.
Wspomniana strona internetowa umożliwia dostęp do wszystkich informacji niezbędnych dla osób, które chcą odpowiedzieć na zaproszenia.
This website provides access to all the necessary information for those wishing to apply to calls.
Źródło: strona internetowa PI; marzec 2008 r.
Source: PI's website, February 2008.
Jeśli to strona internetowa pokaż mi jakiś zrzut ekranu.
If it's a website, show me a screenshot of your website.
zrozumiałem czego to strona internetowa licząc w dół do.
I figured out what that website's counting down to.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 362. Pasujących: 362. Czas odpowiedzi: 121 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo