Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "swobodnego przepływu pracowników" na angielski

Wyszukaj swobodnego przepływu pracowników w: Definicja Synonimy
free movement of workers
freedom of movement for workers
free movement of labour
freedom of movement of workers
free movement for workers
Wypracujmy spójną wspólną politykę w zakresie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii.
Let us have a coherent and a common policy on the free movement of workers inside the Union.
Trzeba usunąć bariery dla swobodnego przepływu pracowników.
Barriers to the free movement of workers must be removed.
środki niezbędne do zapewnienia swobodnego przepływu pracowników.
as are necessary to provide freedom of movement for workers.
znieść wszelkie przeszkody, jakie pozostały na drodze do swobodnego przepływu pracowników;
remove any remaining obstacles to the freedom of movement for workers;
Drugie dotyczy swobodnego przepływu pracowników, gdzie należy położyć kres dyskryminacji, jaka nadal istnieje w stosunku do nowych państw członkowskich.
The second concerns the free movement of labour where it is important to put an end to the discrimination that continues to exist against new Member States.
Oczywiście popieramy zasadę równego traktowania, ale dostrzegliśmy niebezpieczeństwo, że to hasło zostanie wykorzystane w próbach powstrzymania wdrożenia jednej z podstawowych swobód Unii Europejskiej - swobodnego przepływu pracowników.
Of course we support the principle of equal treatment, but we perceived the danger that this slogan would be used to attempt to prevent the implementation of one of the fundamental freedoms of the European Union - the free movement of labour.
Unia Europejska podkreśla znaczenie zróżnicowanego podejścia i elastyczności jako elementów zawartych w uzgodnieniach dotyczących swobodnego przepływu pracowników.
The European Union stresses the strong elements of differentiation and flexibility in the arrangement for the free movement of workers.
Kwalifikacje zawodowe są też warunkiem wstępnym swobodnego przepływu pracowników w sektorze kolejowym.
Vocational qualifications are also a precondition for the free movement of workers in the railway sector.
W tym kontekście Komisja Europejska przedłożyła komunikat "Potwierdzenie zasady swobodnego przepływu pracowników: prawa oraz główne zmiany", w którym obecna sytuacja przedstawiona jest w bardzo wyraźny sposób.
On this token, the European Commission has presented the Communication 'Reaffirming the free movement of workers: rights and major developments' in which there is a very clear view about the current state of play.
Działania zaproponowane w sprawozdaniu są zorganizowane w taki sposób, by dotyczyły głównych problemów zaobserwowanych w dyskusji o prawie do swobodnego przepływu pracowników.
The actions proposed in the report are structured in such a way that they tackle the main problems seen when the right of free movement of workers is taken into discussion.
Zniesienie barier w obszarze swobodnego przepływu pracowników zapewni wszystkim pracownikom europejskim odpowiednie i przyzwoite warunki pracy oraz efektywne środki do zwalczania dumpingu społecznego i oszustw podatkowych.
Lifting the barriers preventing the free movement of workers guarantees proper, decent working conditions for all European workers and provides an effective means of combating social dumping and tax evasion.
Wspólna deklaracja w sprawie swobodnego przepływu pracowników: Rumunia
Joint Declaration on the free movement of workers: Romania
Ponadto Państwa Członkowskie UE jak najlepiej wykorzystają proponowane uzgodnienia, tak aby jak najszybciej zapewnić pełne stosowanie dorobku w zakresie swobodnego przepływu pracowników.
Moreover, the EU Member States will make best use of the proposed arrangement to move as quickly as possible to the full application of the acquis in the area of free movement of workers.
Dz.U. L 236 z 23.9.2003. zawiera uregulowania przejściowe dotyczące swobodnego przepływu pracowników wewnątrz rozszerzonej UE.
OJ L 236, 23.9.2003. lays down transitional arrangements concerning the free movement of workers within the enlarged Union.
Dogłębne zrozumienie popytu na pracę pod względem zawodów, sektorów i potrzeb pracodawców miałoby korzystny wpływ na prawo do swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii.
A profound understanding of labour demand in terms of occupations, sectors and needs of employers would benefit the right of free movement of workers within the Union.
Odnośnie do wszelkich zagadnień nie objętych niniejszą dyrektywą, Państwa Członkowskie zastosują przepisy przyjęte w celu wykonania Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, dotyczące swobodnego przepływu pracowników.
With regard to any matter not covered by this Directive, Member States shall apply the measures taken in pursuance of the Treaty establishing the European Economic Community which relate to freedom of movement for workers.
Państwa Członkowskie lub Komisja powinny zainicjować bądź wspólnie podejmować badania stanu zatrudnienia lub bezrobocia, jakie uznają za niezbędne w ramach zapewnienia swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty.
The Member States or the Commission shall instigate or together undertake any study of employment or unemployment which they consider necessary for securing freedom of movement for workers within the Community.
Bardziej skuteczne i jednolite stosowanie praw przyznanych na mocy przepisów unijnych w zakresie swobodnego przepływu pracowników jest również niezbędne dla właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
A more effective and uniform application of rights conferred by Union rules on the free movement of workers is also necessary for the proper functioning of the internal market.
Koordynacja taka stanowi gwarancję równego traktowania obywateli UE korzystających z prawa swobodnego przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej i jest niezbędna, by zagwarantować przestrzeganie tej swobody.
Such coordination is there to guarantee equal treatment of EU citizens exercising the right of free movement of workers within the European Union and is necessary to ensure that that freedom is respected.
Polscy kierowcy pracujący dla polskiej firmy (podmiotu mającego siedzibę w Polsce) nie skorzystali z prawa swobodnego przepływu pracowników.
Polish drivers who work for a Polish company (an entity established in Poland) have not exercised the right of free movement of workers.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 120. Pasujących: 120. Czas odpowiedzi: 130 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo