Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "swobodny przepływ osób" na angielski

Wyszukaj swobodny przepływ osób w: Definicja Synonimy
Obecnie każdy obywatel Europy pragnie żyć w Unii Europejskiej, w której respektowane są wartości podstawowe, takie jak swobodny przepływ osób.
At present, it is every European citizen's wish to live in a European Union where fundamental values, such as the free movement of persons, are respected.
a) swobodny przepływ osób we Wspólnocie,
(a) free movement of persons within the Community;
Uwzględniając charakter UE i swobodny przepływ osób, wykorzystanie zróżnicowanych, dostępnych nam środków jest kwestią kluczową dla natychmiastowego zwalczania tych odrażających przestępstw.
Given the nature of the EU and the free movement of people, it is vital that we use the various means at our disposal to combat these sickening crimes wherever they occur.
Wymaga to harmonizacji ustawodawstwa krajowego, by wesprzeć swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału.
This requires harmonisation of national legislation to encourage the free movement of people, goods, services and capital.
Unia Europejska zawsze troszczyła się o swobodny przepływ osób i towarów.
The European Union has always been concerned with the free movement of people and goods.
w której zapewniony jest swobodny przepływ osób
in which the free movement of persons is ensured
Zniesienie tych barier będzie wyrazem poszanowania fundamentalnych zasad UE takich jak swobodny przepływ osób i solidarność.
Lifting these barriers means respect for the EU's fundamental principles such as the free movement of persons and solidarity.
Ubezpieczenie komunikacyjne ma również wpływ na swobodny przepływ osób i pojazdów.
Motor insurance also has an impact on the free movement of persons and vehicles.
Na mocy przedmiotowej umowy, którą popieram, ustalono prawa i obowiązki obu stron, tym samym umożliwiając swobodny przepływ osób.
Through this agreement - which I supported - the rights and duties of both parties have been established, thereby permitting the free movement of persons.
Rada w pełni zgadza się z poglądem niemal wszystkich tu obecnych, że swobodny przepływ osób wewnątrz strefy Schengen to ogromne osiągnięcie.
The Council fully agrees with the view held by almost everyone here that the free movement of persons within the Schengen area is a major achievement.
Pani komisarz Malmström słusznie podkreśla fakt, że swobodny przepływ osób przez europejskie granice to ogromny sukces i że nie wolno nam go zmarnować.
Commissioner Malmström correctly emphasises the fact that the free movement of people across European borders is an enormous success and we must not lose it.
Z tego względu popieram usunięcie przeszkód blokujących swobodny przepływ osób pochodzących z tych krajów, szczególnie poprzez złagodzenie wymogów wizowych obowiązujących wobec nich.
For this reason, I support the removal of the obstacles blocking the free movement of persons coming from these countries, especially through easing the visa requirements applied to these states.
Uważam, że należy to podkreślić, ponieważ swobodny przepływ osób i kapitału stanowi jeden z najcenniejszych elementów dorobku Unii Europejskiej, do którego jesteśmy tak przywiązani.
I believe that it is important to stress this, because the free movement of persons and capital constitutes one of the precious European Union acquis to which we are so attached.
Dla państw na Bałkanach Zachodnich bardzo pomocne na drodze do członkostwa w UE będą kontakty bezwizowe i swobodny przepływ osób.
Visa-free contacts and the free movement of persons would be a great help to the Western Balkan countries on their path to EU membership.
Jednolity rynek i swobodny przepływ osób, towarów i usług są głównymi koncepcjami UE.
The Single Market and its free movement of people, goods and services is one of the absolute foundations of the EU.
Po trzecie, możemy cieszyć się przywilejami, które daje swobodny przepływ osób.
Thirdly, we can enjoy the privileges afforded by the free movement of persons.
Jeśli chodzi o swobodny przepływ osób i ich miejsca zamieszkania, poprawka 163 wyjaśnia odstępstwo dotyczące dyrektywy 2004/38/WE i może zostać zaakceptowana.
Concerning the free movement of persons and their residence, amendment 163 clarifies the derogation relating to Directive 2004/38/EC and can be accepted.
Mimo wszystko jednak, dla strefy Schengen znaczenie jej granic zewnętrznych stało się bardzo ważne, a swobodny przepływ osób zaczął budzić obawy.
However, the importance of the external border to the Schengen area have become crucial and the free movement of people has raised concerns.
Nie tylko sprawia on, że swobodny przepływ osób staje się rzeczywistością, ale także stanowi historyczny krok w kierunku zjednoczenia Europy.
Not only does it make the principle of free movement of people a reality, it also represents a historic step towards the reunification of Europe.
Cieszę się, że wszyscy zintensyfikowaliśmy nasze wysiłki i znaleźliśmy konstruktywne rozwiązania, aby uczynić swobodny przepływ osób bez kontroli paszportowej rzeczywistością.
I am glad that we have all stepped up our efforts and found a constructive solution to make the free movement of people without passport controls a reality.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 100. Pasujących: 100. Czas odpowiedzi: 105 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo