Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "swobody przepływu pracowników" na angielski

Wyszukaj swobody przepływu pracowników w: Definicja Synonimy
free movement of workers
freedom of movement for workers
freedom of movement of workers
Swoboda przemieszczania się powinna być jednak rozpatrywana łącznie z uregulowaniami odnoszącymi się do swobody przepływu pracowników i swobody świadczenia usług.
Free movement should, however, be considered together with regulations concerning free movement of workers and freedom to provide services.
zachęca państwa członkowskie do otwarcia od dnia 1 stycznia 2007 r. swoich rynków pracy dla pracowników z Rumunii, zgodnie z prawdziwym duchem zagwarantowanego w ustawodawstwie wspólnotowym prawa swobody przepływu pracowników;
Encourages Member States to open their labour markets to Romanian workers from 1 January 2007, in accordance with the full spirit of the right of free movement of workers guaranteed by Community law;
Ale wiemy też, że mimo obowiązywania prawodawstwa UE w obszarze swobody przepływu pracowników większość pracowników UE nadal odczuwa zbyt wiele przeszkód na drodze do podjęcia pracy w innym państwie członkowskim.
But we are also aware that, despite the large body of EU legislation in the area of freedom of movement for workers, most EU citizens still feel there are too many obstacles to working in another Member State.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia ramy współpracy w celu ułatwienia korzystania ze swobody przepływu pracowników wewnątrz Unii zgodnie z art. 45 TFUE poprzez ustanowienie zasad i przepisów dotyczących:
This Regulation establishes a framework for cooperation to facilitate the exercise of the freedom of movement for workers within the Union in accordance with Article 45 TFEU, by laying down principles and rules on:
Niniejsze rozporządzenie potwierdza utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie wzajemnego uznawania dyplomów i swobody przepływu pracowników.
This Regulation confirms long-standing case-law of the Court of Justice of the European Union in the field of mutual recognition of diplomas and freedom of movement of workers.
W celu zwiększenia swobody przepływu pracowników oraz bezpieczeństwa kolei wspólnotowych szczególną uwagę należy zwrócić na pozostałych członków załogi wykonujących zadania w zakresie bezpieczeństwa na pokładzie lokomotyw i pociągów.
In order to increase the freedom of movement of workers and safety on Community railways, special attention should be paid to other crew members performing safety-critical tasks on locomotives and trains.
mając na uwadze, że głównym priorytetem prezydencji czeskiej jest zniesienie wszelkich istniejących jeszcze przeszkód w pełnym korzystaniu ze wszystkich swobód związanych z wewnętrznym rynkiem, a dokładniej ze swobody przepływu pracowników i usług,
whereas the main objective of the Czech Presidency is to remove any remaining barriers to the full utilisation of all internal market freedoms, namely free movement of workers and services,
podkreśla znaczenie ukończenia tworzenia rynku wewnętrznego (w dziedzinie finansów, rynku pracy oraz innych usług oraz swobody przepływu pracowników), zgodnie z podstawowymi zasadami i swobodami określonymi w traktatach;
Stresses the importance of the completion of the internal market (for example, in the areas of financial and other services, and the free movement of workers), in accordance with the fundamental principles and freedoms laid down in the Treaties;
W tym kontekście niewątpliwie przydałoby się odważniejsza polityka państw członkowskich w celu dokończenia tworzenia jednolitego rynku, ze szczególnym uwzględnieniem swobody przepływu pracowników oraz usług.
In this connection, it would undoubtedly be useful for the Member States to adopt a bolder policy aimed at completing the single market, with particular reference to the free movement of workers and services.
uważa, że zasadą powinno być przyznawanie swobody przepływu pracowników od chwili przystąpienia danego państwa do Unii Europejskiej i unikania uzgodnień przejściowych ograniczających to prawo;
Considers, as a matter of principle, that the right to free movement of workers should be granted from the date of accession of a country to the European Union and that transitional arrangements restricting that right should be avoided;
uznaje odnotowane w komunikacie Komisji Europejskiej szczególne wyzwania wiążące się z perspektywą członkostwa Turcji w dziedzinie stosowania Wspólnej Polityki Rolnej, polityki spójności i swobody przepływu pracowników;
acknowledges the particular challenges as identified in the European Commission's Communication arising from Turkey's membership perspective with regard to the future application of the Common Agriculture Policy, of the cohesion policy and of the free movement of workers;
Uważam, że ma większe obowiązki w szczególności w zakresie swobody przepływu pracowników.
I believe that it has more responsibility, in particular, with regard to freedom of movement.
Zdolność i możliwość odsyłania pracowników i pracodawców do innych członków i partnerów EURES lub organów posiadających wiedzę fachową na temat swobody przepływu pracowników.
Ability and capacity to refer workers and employers to other EURES Members and Partners and/or bodies with expertise on free movement for workers.
mając na uwadze, że pierwszy etap ustaleń przejściowych dotyczących swobody przepływu pracowników rumuńskich i bułgarskich zakończył się dnia 31 grudnia 2008 r.,
whereas the first phase of the transitional arrangements on free movement for Bulgarian and Romanian workers ended on 31 December 2008,
domaga się przyjęcia kolejnych środków mających na celu zwiększenie swobody przepływu pracowników, w szczególności poprzez dostosowanie w tym celu systemów ubezpieczeń społecznych i zwraca się do Komisji o podjęcie kroków w celu zniesienia pozostających okresów przejściowych dotyczących swobodnego przepływu pracowników;
Asks for further measures to improve the free mobility of workers, notably by adapting social security systems to that end, and invites the Commission to prepare for the removal of remaining transitional periods for free movement of workers;
Czekają nas jeszcze skutki urzeczywistnienia się swobody przepływu pracowników zagwarantowanej traktatem rzymskim.
We have yet to feel the full impact of the freedom of movement for workers enshrined in the Treaty of Rome.
Nie możemy jednak wyrazić zgody na bezwarunkowe zobowiązanie dla młodych graczy do podpisywania pierwszego zawodowego kontraktu z klubem, który ich szkolił, ponieważ stanowi to naruszenie swobody przepływu pracowników.
However, we cannot agree with an unconditional obligation for young players to sign their first professional contract with the club that has trained them, because this infringes the fundamental freedom of free movement of workers.
Europejski Rok Mobilności Pracowników to świetna okazja dla 12 państw członkowskich, które po rozszerzeniu UE w 2004 r. wprowadziły ograniczenia swobody przepływu pracowników, aby po raz pierwszy rozważyć, czy warto nadal utrzymywać te bariery.
In this context 2006 is also the year when the 12 EU countries that imposed restrictions on the transfer of labour, after the last EU enlargement in 2004, will have the first opportunity to review whether to keep them.
PE wezwał do zniesienia ograniczeń swobody przepływu pracowników na rynku pracy UE
Sanctions against employers who illegally employ third-country nationals
Parlament wzywa do zniesienia ograniczeń swobody przepływu pracowników na rynku pracy Unii Europejskiej
Equitable Life - Committee of Inquiry mandate extended
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 24. Pasujących: 24. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo