Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "swoim" na angielski

Sugestie

1285
1167
621
610
599
500
Potwierdziłem obserwacje tamtych autorów swoim doświadczeniem.
I have verified the observations of these authors with my own experience.
Kraje trzecie natomiast powiadomiły ostatnio o swoim zamiarze utrzymania konferencji.
In contrast, third countries have recently expressed thier intention to maintain the conferences.
Po swoim mianowaniu przewodniczący powinien zaproponować skład nowej Komisji.
Once appointed, the Pr e sident should propose the composition of the new Commission.
Dochodzenia antysubsydyjne obejmują swoim zakresem Unię Europejską.
The geographical scope of anti-subsidy investigations is the European Union.
Każdy powinien walczyć z tendencjami nacjonalistycznymi i ekstremistycznymi w swoim kraju.
Everyone must act against the nationalist and extremist tendencies emerging in their own country.
Nasze córki po prostu stoją przed swoim domem.
[Mrs. Lisbon] Our daughters are simply standing on their own front lawn.
Teraz odkupiłeś tamten dług swoim milczeniem.
Now you've repaid that debt with your silence.
Każde państwo ustanowi organ centralny zgodnie ze swoim prawem.
Each State shall organise the Central Authority in conformity with its own law.
Przed wyborami zaoferowałem swoim rodakom ratyfikację parlamentarną traktatu z Lizbony.
Before the elections, I offered the French people parliamentary ratification of the Lisbon Treaty.
Powiedziałaś już zbyt wiele przeciwko swoim ludziom.
You've spoken out enough against your own people.
Wspólnota może zarządzać swoim udziałem i swoim wkładem finansowym w taką umowę przy pomocy odpowiedniego podmiotu prawnego.
The Community may manage its participation and its financial contribution to such an agreement through any appropriate legal entity.
Będąc nadmorskiej miejscowości Weymouth naprawdę jest w swoim żywiole, gdy oferuje swoim gościom owoce morza.
Being a seaside town Weymouth truly is in its element when offering its visitors seafood.
Będąc tutaj ze swoim statusem, a nie pomagając swoim braciom.
To be where he is, in his position, and not doing more for his people.
Król podąża za swoim regentem jak pomocnik za swoim panem.
The king is following his regent like an acolyte follows his master.
Kowal ze swoim młotem i mężczyzna na swoim koniu powinni mieć niezachwiane zaufanie.
A blacksmith and his hammer and a man on his horse, should have undoubted faith.
Nie ufałbym swoim... swoim osądom, wierz mi.
No. I wouldn't trust my - my judgment, believe me.
Mógłbyś opowiadać swoim znajomym o swoim synu fryzjerze który słucha Mermana.
You'd tell your friends about your hairdresser son who listens to Merman.
Zanim moja matka zginęła powiedziała coś swoim niedokończonym projekcie... o swoim planie.
Before she died, my mother said something about her unfinished work... about her plan.
Państwa Członkowskie zapewniają stosowanie na swoim terytorium jednolitej krajowej strategii kontroli.
Member States shall ensure that a coherent national enforcement strategy is applied on their territory.
Agencja prowadzi swoją działalność zgodnie ze swoim rocznym programem prac.
The Agency shall carry out its tasks in the light of its annual work programme.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 43595. Pasujących: 43595. Czas odpowiedzi: 172 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo