Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "systemów zarządzania bezpieczeństwem" na angielski

Wyszukaj systemów zarządzania bezpieczeństwem w: Definicja Synonimy
safety management system
SMS
Zasadami dotyczącymi charakterystyki hamowania należy zarządzać w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem zarządcy infrastruktury i przedsiębiorstwa kolejowego.
The rules concerning braking performance have to be managed within the infrastructure manager's and railway undertaking's safety management system.
Informacja ta umożliwia zapis kontroli dotyczących szkolenia ustawicznego prowadzonych np. w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw kolejowych lub zarządców infrastruktury.
This enables the recording of checks on continuous training, e.g. conducted as part of the Safety Management System of railway undertakings or infrastructure managers.
W odniesieniu do pojazdów i podsystemów już użytkowanych przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury powinni przeprowadzać przedmiotowe działania naprawcze w ramach swoich systemów zarządzania bezpieczeństwem.
For vehicles and subsystems already in use, railway undertakings and infrastructure managers should carry out these corrective actions within their SMS.
Krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny skontrolować, czy przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury określają i przeprowadzają odpowiednie działania naprawcze oraz zarządzają nimi w ramach swoich systemów zarządzania bezpieczeństwem.
National safety authorities should check that railway undertakings and infrastructure managers define, carry out and manage the appropriate corrective actions by means of their own SMS.
Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury powinni za pomocą swoich systemów zarządzania bezpieczeństwem zapewnić utrzymanie pod kontrolą wszystkich zagrożeń związanych ze swoją działalnością, w tym z korzystaniem z usług wykonawców.
The railway undertakings or the infrastructure managers should ensure, through their safety management system, the control of all risks related to their activity, including the use of contractors.
Rolą władz jest przeprowadzanie audytów systemów zarządzania bezpieczeństwem w liniach lotniczych, aby zagwarantować spełnienie wymaganych standardów bezpieczeństwa.
The role of the authorities is to audit the airline safety management system to ensure that it meets the required safety standards.
Zgodnie z art. 10 i 11 dyrektywy 2004/49/WE przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy infrastruktury mają obowiązek wykazać zgodność z wymaganiami niniejszej TSI w ramach swoich systemów zarządzania bezpieczeństwem przy składaniu wniosku o jakikolwiek nowy lub zmieniony certyfikat bezpieczeństwa lub autoryzację bezpieczeństwa.
In conformity with Articles 10 and 11 of Directive 2004/49/EC, railway undertakings and infrastructure managers must demonstrate compliance with the requirements of this TSI within their safety management system when applying for any new or amended safety certificate or safety authorisation.
Oceniają wnioski w oparciu o kryteria oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem, określone w załączniku II.
They shall scrutinise applications against the assessment criteria for safety management systems set out in Annex II.
Przewoźnicy przedstawili rzetelny zarys swoich systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz poziomu wdrożenia międzynarodowych norm bezpieczeństwa.
Those air carriers gave a good overview of their safety management systems and implementation of the international safety standards.
Należy również zauważyć, że zarządzanie zmianami stanowi część systemów zarządzania bezpieczeństwem posiadanych przez zarządcę infrastruktury i przedsiębiorstwo kolejowe.
It should also be noted that the management of change is part of the SMS of IMs and RUs.
są niezależne od wewnętrznych audytów przeprowadzanych przez zainteresowaną organizację w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem lub jakością;
be independent of internal auditing activities undertaken by the organisation concerned as part of its safety or quality management systems;
przepisy dotyczące wymagań wobec systemów zarządzania bezpieczeństwem i certyfikacji przedsiębiorstw kolejowych w zakresie bezpieczeństwa;
rules concerning requirements in respect of safety management systems and safety certification of railway undertakings;
Akredytacja na podstawie norm OHSAS 18001 dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy następuje zgodnie z procedurą zawartą w dziale III.
Accreditation on the basis of the OHSAS 18001 standard on health and safety management systems shall follow the procedure set out in Section III.
zatwierdzanie i weryfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE;
authorising and verifying safety management systems, in accordance with Directive 2004/49/EC;
Gdy przedsiębiorstwa kolejowe lub zarządcy infrastruktury podejmują takie decyzje lub działania w ramach ich systemów zarządzania bezpieczeństwem, pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązków innych podmiotów, takich jak posiadacze, podmioty odpowiedzialne za utrzymanie, producenci.
When railway undertakings or infrastructure managers take such decisions or actions under their safety management systems, this is without prejudice to the responsibilities of other entities, such as keepers, ECMs, manufacturers.
Procedury oceny będą zgodne ze wspólną metodą oceny bezpieczeństwa, która zostanie ustanowiona dla potrzeb oceny i certyfikacji lub autoryzacji systemów zarządzania bezpieczeństwem wymaganych na mocy art. 10 i 11 dyrektywy 2004/49/WE.
The assessment procedures shall be in compliance with the Common Safety Method to be established for assessment and certification/authorisation of Safety Management Systems required by Articles 10 and 11 of Directive 2004/49/EC.
ustanowienie, wdrożenie i właściwe utrzymywanie przez armatorów na statkach i na lądzie systemów zarządzania bezpieczeństwem; oraz
the establishment, implementation and proper maintenance by companies of the shipboard and shore-based safety management systems; and
[9] Od 2001 r. do 2003 r. odnotowano wzrost braków w zakresie szkolenia i świadectw kwalifikacji marynarzy o 152%, a w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem o 186% (ISM).
[9] Between 2001 and 2003 there was a 152% increase in the number of shortcomings concerning seafarer training and certification and 186% for security management systems (ISM).
W związku z tym zgodność z TSI dotyczącą ruchu kolejowego nie jest oceniana przy dopuszczaniu pojazdu do eksploatacji, ale powinna być oceniana przy ocenie systemów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury.
Consequently, the compliance with the TSI on operation and traffic management is not assessed when authorising a vehicle to be brought into service but should be assessed when assessing the safety management systems of railway undertakings and infrastructure managers.
Komisja i Komitet ds. Bezpieczeństwa Lotniczego zachęcają DGCA do poświęcenia szczególnej uwagi wciąż istniejącym wyzwaniom, polegającym na dalszym rozwoju systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz na przyjęciu odpowiedniej strategii łagodzącej ryzyko związane z szybkim rozwojem sektora lotnictwa w Indonezji.
The Commission and the Air Safety Committee encourage the DGCA to pay specific attention to remaining challenges that exist in the further development of safety management systems and in an appropriate strategy to mitigate the risks of the rapid expansion of the aviation sector in Indonesia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 32. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 48 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo