Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "system przetwarzania danych" na angielski

Wyszukaj system przetwarzania danych w: Definicja Synonimy
data processing system
data-processing system
system przetwarzania danych o locie (FDPS) musi obsługiwać FRA, DCT i A-FUA,
Flight Data Processing System (FDPS) shall support FRA, DCT and A-FUA
system przetwarzania danych o locie musi być w stanie odbierać informacje o planowanych i zatwierdzonych trasach przypisanych statkom powietrznym i pojazdom oraz zarządzać statusem trasy dla wszystkich stosownych statków powietrznych i pojazdów.
The flight data processing system shall be able to receive planned and cleared routes assigned to aircraft and vehicles and manage the status of the route for all concerned aircraft and vehicles
Należy wprowadzić system przetwarzania danych, który będzie:
A data-processing system should be implemented producing:
W wypadkach wystawiania dokumentu towarzyszącego przez elektroniczny lub automatyczny system przetwarzania danych właściwe urzędy mogą zezwolić nadawcy na zastępowanie podpisu na dokumencie specjalnym stemplem według wzoru zamieszczonego w załączniku II.
In cases where the accompanying document is drawn up by an electronic or automatic data-processing system, the competent authorities may authorize the consignor not to sign the document but to replace the signature by the special stamp shown in Annex II.
"system przetwarzania danych dozorowania" oznacza system przetwarzający wejściowe dane dozorowania w celu jak najlepszego zobrazowania bieżących danych dozorowania o statku powietrznym;
'surveillance data processing system' means a system that processes all surveillance inputs received to form a best estimate of the current aircraft surveillance data;
System przetwarzania danych powinien generować informacje wymagane na mocy rozporządzenia (Euratom) nr 302/2005 oraz zapewniać identyfikowalność wszystkich wygenerowanych informacji.
The data-processing system should produce the information required by Regulation (Euratom) No 302/2005 and also maintain traceability for all the information provided.
System przetwarzania danych określony w ust. 1 musi umożliwiać gromadzenie, przetwarzanie, monitorowanie i przesyłanie danych do Komisji w sprawie wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji EFOGR w Portugalii.
The data-processing system referred to in paragraph 1 must permit the collection, processing, monitoring and transmission to the Commission of data on expenditure financed by the EAGGF Guarantee Section in Portugal.
"system przetwarzania danych lotniczych" oznacza część systemu zarządzania ruchem lotniczym, który odbiera, automatycznie przetwarza i przekazuje na stanowiska robocze organów kontroli ruchu lotniczego dane planu lotu oraz związane z nimi informacje;
"flight data processing system" means the part of an air traffic services system which receives, automatically processes and distributes to air traffic control units working positions, flight plan data and associated messages;
Sprawny system przetwarzania danych wywiadowczych i analizy ryzyka.
Good intelligence and risk analysis system.
Przewidziano również wymóg, zgodnie z którym przewoźnicy muszą posiadać elektroniczny system przetwarzania danych i cieszyć się nieposzlakowaną opinią w organach administracji.
Additionally, it envisaged a requirement that the operators must have an electronic processing system and be in a good standing with the administration.
Może zostać wykorzystany automatyczny system przetwarzania danych, pod warunkiem, że dane są sprawdzane zgodnie z zasadami opisanymi w poniższej metodzie.
An automated system of data handling can be used, provided the data can be checked using the principles described in the method below.
Chromatogram gazowy/spektrometr masowy (GC/MS) i, w razie konieczności, filtr próbki oraz system przetwarzania danych lub równoważnik
Gas chromatogram/mass spectrometer (GC/MS) and if necessary a sample filter and data treatment system or equivalent
System przetwarzania danych jest za tą ścianą.
The data processing system is behind this wall, Captain.
Wreszcie jest też w trakcie realizacji inny automatyczny system przetwarzania danych do kontrolowania wszelkiej pomocy, a nie tylko pomocy przyznanej przez Prowincje, który z kolei będzie połączony z siecią ogólnokrajową, obecnie w trakcie realizacji.
Another system for automatically controlling all aid, not just that granted by the Province, is being set up; this system in turn will be connected to the national network currently being established.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 32 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo