Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "systemach zabezpieczenia społecznego" na angielski

Wyszukaj systemach zabezpieczenia społecznego w: Definicja Synonimy
social security schemes
social protection system
social security systems
Ubóstwo kobiet pozostaje ukryte w statystykach i systemach zabezpieczenia społecznego.
Women's poverty remains hidden in statistics and social security schemes.
Równe traktowanie w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników
Equal treatment in occupational social security schemes
do zmian w systemach zabezpieczenia społecznego i
be limited to changes in the social protection system and
Coroczne aktualizowanie pełnego zestawu już dostarczonych informacji jakościowych ograniczać się będzie do zmian w systemach zabezpieczenia społecznego i będzie przekazywane wraz z danymi ilościowymi.
Annual updating of a complete set of qualitative information already provided will be limited to changes in the social protection system and will be transmitted together with quantitative data
Naszym celem musi być aktywna polityka rynku pracy, która przy dobrze funkcjonujących systemach zabezpieczenia społecznego pozwala na efektywne zarządzanie zmianą.
Our aim must be an active labour market policy that, together with well-functioning social security systems, is able to manage change effectively.
Dłuższe średnie trwanie życia, starzenie się społeczeństw, słaby wzrost gospodarczy i wyższa stopa bezrobocia to elementy, które przyczyniły się do braku równowagi w systemach zabezpieczenia społecznego.
Increased life expectancy, an ageing population, weak economic growth and increased unemployment are factors that have been contributed to an imbalance in social security systems.
Istotą strategii UE dotyczącej wychodzenia z kapitalistycznego kryzysu jest wprowadzenie gruntownych zmian w systemach zabezpieczenia społecznego, podniesienie wieku emerytalnego i znaczne ograniczenie wynagrodzeń, rent i emerytur oraz świadczeń społecznych.
The cornerstone of the EU exit strategy from the capitalist crisis is to impose sweeping changes in social security systems, to increase the retirement age and to drastically cut wages, pensions and social benefits.
Istnieją przeszkody w poszczególnych systemach zabezpieczenia społecznego, w podatkach itd., są też przeszkody spowodowane brakiem informacji.
There are obstacles in different social security systems, taxes and so forth, and in the lack of information.
Celem niniejszej dyrektywy jest wprowadzenie w życie w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn, zwanej dalej "zasadą równego traktowania".
The object of this Directive is to implement, in occupational social security schemes, the principle of equal treatment for men and women, hereinafter referred to as 'the principle of equal treatment'.
b) rent w przypadku śmierci żywiciela rodziny do czasu, aż prawo wspólnotowe wprowadzi zasadę równego traktowania w ustawowych systemach zabezpieczenia społecznego w tym zakresie;
(b) survivors' pensions until Community law establishes the principle of equal treatment in statutory social security schemes in that regard;
Jednoczenie zapobiega temu, żeby obywatele tracili na różnicach w tych systemach zabezpieczenia społecznego.
At the same time it prevents people from losing out on social security because of these differences.
uwzględniając zalecenie Rady nr 92/442/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnych kryteriów dotyczących wystarczających zasobów i pomocy społecznej w systemach zabezpieczenia społecznego
having regard to Council 92/442/EEC of 24 June 1992 on common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection systems
Pozostałe (aktuarialne) zmiany w uprawnieniach emerytalno-rentowych w emerytalno-rentowych systemach zabezpieczenia społecznego
Other (actuarial) change of pension entitlements in social security pension schemes
Transakcje w emerytalno-rentowych systemach zabezpieczenia społecznego
Transactions for social security pension schemes
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 14. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 29 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo