Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "systemu informacji geograficznej" na angielski

Wyszukaj systemu informacji geograficznej w: Definicja Synonimy
geographic information system
geographical information system
of GIS
Została wprowadzona do systemu informacji geograficznej który pozwala mi zrobić powiększenie.
It's held in a geographic information system which allows me to zoom in.
Modelowanie przy wykorzystaniu systemu informacji geograficznej może zapewnić użyteczną podstawę do mapowania szeregu cech różnorodności biologicznej i działań człowieka oraz presji, jakie powodują, pod warunkiem że wszelkie wiążące się z tym błędy są odpowiednio oceniane i opisywane przy stosowaniu wyników.
Modelling using a geographic information system platform may provide a useful basis for mapping a range of biodiversity features and human activities and their pressures, provided that any errors involved are properly assessed and described when applying the results.
"System Informacji Geograficznej" (zwany dalej "GIS"): oznacza skomputeryzowane techniki systemu informacji geograficznej, o których mowa w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;
«Geographical Information System» (hereinafter referred to as «GIS»): shall mean the computerised geographical information system techniques referred to in Article 20 of Regulation (EC) No 1782/2003;
Państwa członkowskie niestosujące pomocy w odniesieniu do gajów oliwnych przewidzianej w tytule IV rozdziału 10b mogą zdecydować o włączeniu systemu informacji geograficznej uprawy oliwek, o którym mowa w ust. 2, do systemu identyfikacji działek rolnych. ;
Member States not applying the aid for olive groves provided for in Chapter 10b of Title IV may decide to include the geographical information system for olive cultivation referred to in paragraph 2 in the identification system for agricultural parcels.';
Większość oprogramowania systemu informacji geograficznej posiada funkcję automatycznego obliczania współrzędnych centrum największej powierzchni w ramach danego obszaru.
The majority of GIS software provides a function to calculate the centre coordinate within the largest feature of the site automatically.
Niedociągnięcia w funkcjonowaniu systemu informacji geograficznej, drugi filar, rok składania wniosków 2009
Weaknesses in functioning of GIS, 2nd pillar, CY2009
zarządzaniem architekturą, planowaniem i ekspansją przestrzeni miejskiej przy wykorzystaniu narzędzi systemu informacji geograficznej (GIS);
management of architecture, planning and urban space expansion with the employment of Geographic Information System (GIS) tools;
Rozwiązania dotyczące kontroli pomocy wypłacanej producentom zależą w dużym stopniu od istnienia oraz sprawnego działania systemu informacji geograficznej (SIG), określonego w rozporządzeniu (WE) nr 1638/98.
The arrangements for checks on the aid paid to producers depend to a great extent on the existence and smooth operation of the geographic information system (GIS) referred to in Regulation (EC) No 1638/98.
Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1638/98 przewiduje utworzenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w celu zwiększenia wiedzy i kontroli produkcji oliwy z oliwek na poziomie producenta indywidualnego.
Article 2(1) of Regulation (EC) No 1638/98 provides for the creation of a geographical information system (GIS) to improve knowledge of and checks on the production of olive oil at the level of the individual producer.
Bez względu na rozporządzenie (EWG) nr 154/75, prace dotyczące rejestru upraw oliwek w latach gospodarczych 1998/99-2000/01, koncentrują się na tworzeniu, aktualizacji i wykorzystywaniu Systemu Informacji Geograficznej (SIG).
Notwithstanding Regulation (EEC) No 154/75, work on the olive cultivation register during the 1998/99 to 2000/01 marketing years shall focus on the creation, updating and utilisation of a geographic information system (GIS).
dodawanie danych środowiskowych do Systemu Informacji Geograficznej dla uprawy oliwek, określonego w art. 20 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;
adding environmental data to the geographic information system for olive cultivation (olive GIS) referred to in Article 20 of Regulation (EC) No 1782/2003;
Komisja musi w tym celu określić środki, jakie należy zastosować, oraz wskazać, które ustalenia i kryteria powinny być przestrzegane, by możliwe było stworzenie Systemu Informacji Geograficznej;
whereas the Commission must therefore determine the measures to be taken and the arrangements and criteria to be complied with to achieve the creation of a Geographical Information System;
Obejmuje to przesyłanie rocznych danych w miarę możliwości za pomocą interaktywnego systemu informacji geograficznej i technicznej dla transeuropejskiej sieci transportowej (TENtec).
This shall include the transmission of annual data as far as possible through the interactive geographical and technical information system for the trans-European transport network (TENtec).
Właściwe informacje, np. do celów statystycznych, będą uzyskiwane dzięki ich połączeniu z innymi cyfrowymi danymi o powierzchni (dane z systemu informacji geograficznej).
Relevant information for e.g. statistical purposes will be taken from the combination with other digital spatial data (GIS data).
Dane z systemu informacji geograficznej muszą obejmować metadane zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metadanych INSPIRE w najnowszej zatwierdzonej wersji.
The GIS data must include metadata according to the INSPIRE Metadata Regulation in its latest approved version.
Informacje z Systemu Informacji Geograficznej podane jako współrzędne
GIS information provided as coordinates
Bez względu na rozporządzenie (EWG) nr 154/75, prace dotyczące rejestru upraw oliwek w latach gospodarczych 1998/99-2000/01, koncentrują się na tworzeniu, aktualizacji i wykorzystywaniu Systemu Informacji Geograficznej (SIG).
Virgin olive oil having a free acidity, in terms of oleic acid, of more than 3,3 g per 100 g and/or the other characteristics of which comply with those laid down for this category.'Article 2
wzywa Komisję do podjęcia zdecydowanej decyzji politycznej, jeżeli władze greckie nie dotrzymają terminów określonych w planie działania dotyczącym stworzenia nowego sprawnego systemu identyfikacji działek rolnych - systemu informacji geograficznej;
Calls on the Commission to take a firm political decision should the Greek authorities fail to comply with the deadlines set by the action plan for setting up a new operational Land Parcel Identification System-Geographical Information System;
działka uprawy oliwek położona jest w obrębie jednostki administracyjnej, która nie znajduje się w bazie danych graficznych systemu informacji geograficznej dla uprawy oliwek.
the olive-growing parcel is located in an administrative unit that does not appear in the olive-GIS's graphical reference database.
optymalne wykorzystanie i większy dostęp do surowców występujących w UE, co wymaga m.in. szybkiego wprowadzenia europejskiego systemu informacji geograficznej i wspólnej bazy danych z wykazem surowców, minerałów i nadających się do recyklingu zasobów naturalnych w UE,
optimal utilisation of and improved access to raw materials available in the EU, calling among other things for the rapid introduction of a European geo-information system and a common database that gives an overview of the raw materials, minerals and recyclable natural resources available in the EU,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20. Pasujących: 20. Czas odpowiedzi: 61 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo