Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "systemu opieki zdrowotnej" na angielski

Wyszukaj systemu opieki zdrowotnej w: Definicja Synonimy
Dalsze rozwijanie i konsolidowanie systemu opieki zdrowotnej w sposób zrównoważony.
Continue to develop and consolidate the public health system in a sustainable way.
Jest to określone w kontekście skutecznego systemu opieki zdrowotnej i dyscypliny zawodowej.
This is set in the context of an effective health system and professional regulation.
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na stan systemu opieki zdrowotnej w Rumunii.
I would like to draw your attention to the situation of the healthcare system in Romania.
Efektywniejsze wykorzystywanie finansów publicznych wymaga dalszych reform systemu opieki zdrowotnej.
A more efficient use of public finance requires further reform of the healthcare system.
Reforma wprowadza zasadnicze zmiany w organizacji i strukturze instytucjonalnej systemu opieki zdrowotnej.
The reform introduces a fundamental change in the organisation and institutional structure of the health care system.
Zmienia nasz stosunek do systemu opieki zdrowotnej.
It's changing our relationship to the health care system.
W celu przeprowadzenia reformy systemu opieki zdrowotnej poza wymienionymi działaniami konieczne są dalsze starania.
To complement this further measures are needed to reform the healthcare system.
Niezbędne jest przyjęcie dodatkowych środków w celu poprawy trwałości systemu opieki zdrowotnej, otoczenia biznesu oraz dywersyfikacja źródeł energii.
Additional measures are needed to improve the sustainability of the health care system, the business environment, and the diversification of energy sources.
Poprawka potwierdza ogólny punkt wyjścia do dyskusji na temat systemu opieki zdrowotnej.
Reaffirms the general starting points when discussing the healthcare system.
Tylko dzięki tym wspólnym działaniom Afryka będzie mogła skorzystać z dostępnego dla wszystkich, zrównoważonego systemu opieki zdrowotnej.
It is only through these joint efforts that Africa will be able to benefit from a sustainable health care system which is accessible to all.
reorganizacji nadmiernie rozdrobnionej struktury systemu opieki zdrowotnej i zarządzania nim;
overhauling the excessively fragmented structure of the health care system and its governance;
Należy również zwrócić uwagę na wiodącą pozycję hiszpańskiego systemu opieki zdrowotnej w tej dziedzinie.
It is also important to highlight the leading position held by the Spanish health system as regards this issue.
Ocenę medyczną zdefiniować można jako ogół procedur kontroli jakości systemu opieki zdrowotnej.
Medical evaluation can be defined as the body of quality control procedures in the health system.
Bezpieczeństwo sanitarne uwarunkowane jest w znacznym stopniu jakością organizacji i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
Health safety is largely determined by the quality of the organisation and operation of the healthcare system.
Ale nie byłaś świadoma, że rosła w niej rozpacz na temat systemu opieki zdrowotnej, w której pracowała.
But what you couldn't have been aware of was her growing sense of despair over the deterioration of the health care system she labored in.
Elementy solidarności leżące u podstaw belgijskiego krajowego systemu opieki zdrowotnej nie podważają charakteru gospodarczego tej działalności szpitalnej.
The solidarity aspects underpinning the Belgian national healthcare system do not call into question the economic nature of such hospital activities.
Reformy systemu opieki zdrowotnej mające na celu zapewnienie stabilności krajowej służby zdrowia wdrażane są w odpowiednim tempie.
Reform in the healthcare system with a view to ensure the sustainability of the national health service (NHS) are progressing at an adequate pace.
Profilaktyczna ochrona zdrowia może być prowadzona jako część państwowego systemu opieki zdrowotnej.
Health surveillance may be provided as part of a national health system.
Bezpłatna ocena i kontrola stanu zdrowia może stanowić część państwowego systemu opieki zdrowotnej.
The free health assessment and monitoring may form part of a national health system.
Widzę możliwości biznesowe dla Kerali, pomagając w naprawie systemu opieki zdrowotnej w USA.
I can see a business opportunity for Kerala, helping fix the health system in the United States.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 141. Pasujących: 141. Czas odpowiedzi: 209 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo