Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "systemu zabezpieczeń społecznych" na angielski

Wyszukaj systemu zabezpieczeń społecznych w: Definicja Synonimy
social security system
social security scheme
Powiadomienie może również obejmować środki przyjęte w ramach ogólnego systemu zabezpieczeń społecznych.
This notification may also include measures taken within the general social security system.
Zapewnienie trwałości systemu emerytalnego i systemu zabezpieczeń społecznych.
Ensure the sustainability of the pension and social security system.
Świadczenia wypłacane w ramach systemu zabezpieczeń społecznych przewidziane w sekcjach B i C obciążają budżet Agencji.
Benefits paid under the social security scheme provided for in Sections B and C shall be charged to the budget of the Agency.
Artykuł 42 konwencji z dnia 24 września 1997 r. o zabezpieczeniu społecznym (rozstrzyganie w sprawach praw nabytych przed dniem 1 stycznia 1956 r. na podstawie systemu zabezpieczeń społecznych drugiego umawiającego się państwa); stosowanie tego postanowienia ogranicza się do osób objętych tą konwencją.
Article 42 of the Convention on social security of 24 September 1997 (settlement of rights acquired before 1 January 1956 under the social security scheme of the other contracting state); the application of that provision remains restricted to the persons covered by it.
W gestii państw członkowskich leży określenie przepisów dotyczących praw lub obowiązków w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego w ramach systemu zabezpieczeń społecznych.
It is therefore the role of each Member State to determine the rules governing rights or duties of healthcare coverage under the social security system.
Koncepcja ta obejmuje między innymi skuteczność nadzoru fiskalnego, sprawiedliwość transakcji handlowych, ochronę konsumentów, ochronę środowiska, zachowanie różnorodności prasy oraz ryzyko poważnego naruszenia równowagi finansowej systemu zabezpieczeń społecznych.
This concept covers inter alia the effectiveness of fiscal supervision, the fairness of commercial transactions, the protection of consumers, the protection of the environment, the maintenance of press diversity and the risk of seriously undermining the financial balance of the social security system.
Podjęcie kroków mających na celu zintegrowanie nieformalnego sektora z formalną gospodarką, w szczególności w celu pełnego włączenia osób zatrudnionych do systemu zabezpieczeń społecznych oraz w celu wyeliminowania nieuczciwej konkurencji ze strony niezarejestrowanych przedsiębiorstw.
Take steps to integrate the informal sector into the formal economy, particularly in order to fully include employed persons into the social security system and to eliminate unfair competition from unregistered companies.
Finansowanie systemu zabezpieczeń społecznych przewidzianego w sekcjach B i C regulują przepisy art. 90 oraz art. 21 i 22 załącznika V.
The funding of the social security scheme provided for in Sections B and C shall be as set out in Article 90 and Articles 21 and 22 of Annex V.
Umowy o pracę zapewniają marynarzom korzystanie z systemu zabezpieczeń społecznych, który obowiązuje w Gwinei Bissau.
The contract shall guarantee the seaman the social security cover applicable to him in Guinea-Bissau.
"Macierzyństwo nie może być postrzegane jako ciężar dla systemu zabezpieczeń społecznych, ale powinno się na nie patrzeć jak na inwestycję w naszą przyszłość", powiedziała sprawozdawczyni Edite Estrela (S&D, Portugalia) podczas poniedziałkowej debaty w Parlamencie Europejskim.
"Maternity cannot be regarded as a burden on social security systems, it is an investment in our future", said rapporteur Edite Estrela (S&D, PT) during the debate in plenary on Monday.
Oprócz systemu zabezpieczeń społecznych niezbędne będą zmiany w służbie zdrowia i usługach opieki, polityce podatkowej, planowaniu przestrzennym, w zakresie imigracji, bezpieczeństwa, kultury, turystyki, wypoczynku itd.
In addition to social security, there will need to be changes in health and care services, tax policy, spatial planning, immigration, security, culture, tourism, leisure, and so on.
Zwracam uwagę na fakt, że wszystkie uprzemysłowione państwa europejskie stoją przed takimi samymi najważniejszymi problemami związanymi z polityką społeczną, które stanowią poważne zagrożenie dla modelu europejskiego systemu zabezpieczeń społecznych, będącego niezbędnym elementem naszego obecnego dobrobytu.
I draw attention to the fact that all Europe's industrialised countries face the same major social policy problems which constitute a serious risk to the European social welfare model that is essential for our current prosperity.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 30 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo