Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szczupły" na angielski

Wyszukaj szczupły w: Definicja Synonimy
thin
skinny
slim
lean
trim
slender
Jeśli dobrze pamiętam, to był wysoki, szczupły facet, szatyn... z bambusową fifką.
If I remember well, it was a tall thin man, dark hair... with a bamboo cigarette holder.
Pewien pisarz powiedział, że w każdym grubasie uwięziony jest nieszczęśliwie człowiek szczupły.
A modern writer has said that inside every fat man, a thin man is struggling to get out.
Ale jesteś zbyt szczupły, Nisse.
But you're far too skinny, Nisse.
Jeden szczupły, drugi taki trochę wysoki.
One is skinny, the other one a bit bigger.
To zawsze lepiej walki i pożarcie, nawet jeśli szansa wolności jest szczupły.
It's always better to fight and be devoured, even if the chance of freedom is slim.
Pamiętam, że był szczupły i ubrany na ciemno.
I remember he was slim and he had dark clothes.
A ty zbyt szczupły na kogoś, kto lubi jedzenie.
And you're thin for someone who likes food.
Średniego wzrostu... okulary, ciemne włosy, szczupły.
Average height... glasses, dark hair, thin.
Pierwszy, niski z blizną na policzku a drugi, wysoki i szczupły.
One short with a scar on his cheek, and the other tall and thin.
Jesteś szczupły i to nie jest zagadka.
You're thin, and that's not a riddle.
Byłem młody, szczupły i silny.
I was young and slim and strong.
Ciągle szczupły, kochanie, ale wydobrzeję.
I'm still thin, but I'll be fine.
Racja, ale będzie musiał być szczupły na wczesne lata.
Right, but you still need him skinny for the early years.
Był wysoki, szczupły, możliwe, że miał wąsy.
H-he was tall, thin, maybe a mustache.
Czekaj Jonah Hill Może być teraz szczupły Niech pomyślę.
Wait, Jonah Hill might actually be skinny now.
Mógłby być szczupły, mieć modną bródkę, ładne oczy... i powinien być zabawny.
I like a slim guy, a guy with a goatee, nice eyes, and he's got to be funny.
Sprawiał wrażenia zmęczonego i był szczupły, ale pracował ciężko.
He was thin and he seemed tired, but he was working so hard.
Nigdy nie musiałeś być szczupły i skupiony!
You've never had to be thin and focused.
Możesz być gruby w środku i szczupły na zewnątrz lub metabolicznie otyły mając normalną wagę.
You can be fat on the inside and skinny on the outside or metabolically obese normal weight.
Więc nakręć pierwszą połowę teraz, przed "Aquamanem 2", kiedy jest szczupły.
So you shoot the first half now before "Aquaman 2" while he's skinny.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 136. Pasujących: 136. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo