Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szczyt" na angielski

Wyszukaj szczyt w: Definicja Synonimy
summit
top
peak
mountain
mountaintop
hill
hilltop
up
peaked
climb
ladder
ridge
Copenhagen

Sugestie

66
57
Drogę na szczyt w Kopenhadze blokuje eskalacja imperialistycznych konfliktów wewnętrznych.
The road to the Copenhagen Summit is blocked by the escalation in imperialist infighting.
Dlatego utrzymamy szczyt z udziałem naszego sąsiada, Maroka.
We will therefore maintain the summit with our neighbour, Morocco.
Doszliśmy na szczyt i otworzył butelkę szampana.
We reached the top, and he opened a bottle of champagne.
Doszedłem na szczyt zanim sytuacja się pogorszyła.
I'd go out on top before the situation gets worse.
Osiągnąłem szczyt gdy miałem 19 lat.
I reached my peak when I was 19.
Za trzy dni, osiągnie swój szczyt.
My power increases by the day and in three, I reach my peak.
Po czwarte, szczyt wiosenny będzie poświęcony rezolucji lizbońskiej.
Fourthly, the Spring Summit will work with the Lisbon resolution.
Obydwaj przewodniczący przedstawili ją na sesji otwierającej szczyt.
Both presidents presented this at the opening session of the summit.
Jak zwykle szczyt dostarczy okazji do podsumowania postępów we wdrażaniu czterech wspólnych przestrzeni.
As usual, the Summit will provide an opportunity to take stock of progress in implementing the four Common Spaces.
Książę Shada przyleciał dzisiaj na tegoroczny szczyt biotechnologiczny.
Prince Shada arrived in Berlin today for this year's biotechnology global summit.
Zwycięska drużyna przywraca pana na szczyt.
A winning team puts you back on top.
Musisz wywalczyć swoją drogę na szczyt.
You have to fight your way to be on top.
Cóż, dzisiaj jest twój szczyt płodności.
Well, tonight I know you're at your peak fertility.
Tylko jeden gość wchodzi na szczyt.
Only one guy is coming out on top.
Ten szczyt został przedstawiony jako szczyt służący dialogowi, prawdziwemu dwustronnemu partnerstwu i wspólnym zobowiązaniom.
This summit was presented as a summit for dialogue, genuinely bilateral partnership and common sharing of responsibilities.
Kiedy osiągniesz szczyt, musisz pracować jeszcze ciężej i znaleźć sobie nowy szczyt.
When you're growing towards a peak, you need to work harder than ever and find yourself another peak.
Zbliżają się dwa szczyty ministerialne: szczyt eurośródziemnomorski, o którym była już mowa, i szczyt przywódców UE i Afryki.
We have two ministerial summits coming up: the Euro-Mediterranean summit already referred to, and the summit of EU and African leaders.
Jeżeli Arabia Południowa osiągnęła szczyt produkcji ropy naftowej, to mógłbym bronić zdania, że świat osiągnął szczyt produkcji ropy naftowej.
If Saudi Arabia has now exceeded their sustainable peak supply, then I would argue with some clarity that the World has now exceeded sustainable peak supply.
Musimy dostać się wagonikiem na szczyt.
We want to get to the top in one of those cars.
Twojego ojca przeniesiono na szczyt listy oczekujących.
Your father's been moved to the top of the transplant list.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3101. Pasujących: 3101. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo