Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szefom państw i rządów" na angielski

Wyszukaj szefom państw i rządów w: Definicja Synonimy
Heads of State or Government
Heads of State and Government
Parlament Europejski wysyła dziś mocny sygnał grupie G-20, a zwłaszcza europejskim szefom państw i rządów.
Today, the European Parliament is sending out a strong signal to the G20 but, in particular, to the European Heads of State or Government.
A jednak szefom państw i rządów zabrakło odwagi, aby wybrać czysto europejskie rozwiązanie.
Yet the Heads of State or Government lacked the courage to opt for a purely European solution.
przypomina szefom państw i rządów o ich obowiązku zakończenia tego procesu przed następnymi wyborami europejskimi, tak aby uniknąć opóźnień w toczących się obecnie negocjacjach w sprawie przystąpienia;
Reminds Heads of State and Government of their duty to complete this process before the next European elections, so as to avoid delay in current accession negotiations;
Jednakże chciałbym także przy tej okazji powiedzieć wszystkim szefom państw i rządów: zostawcie w spokoju Pakt w sprawie Stabilności i Wzrostu, zostawcie w spokoju Europejski Bank Centralny.
However, I should also like to say to all the Heads of State and Government on this occasion, hands off the Stability and Growth Pact, hands off the European Central Bank.
Nasi przedstawiciele w Wiedniu negocjują obecnie dokument końcowy, który przedstawią następnie szefom państw i rządów.
Our representatives in Vienna are currently negotiating the final document, which they will submit to the various Heads of State or Government.
Szefom państw i rządów przedstawione zostaną możliwe sposoby poczynienia postępów w tym obszarze: skuteczniejszy przegląd i realizacja zobowiązań, a także lepsze monitorowanie zaleceń instytucji OBWE.
The Heads of State or Government will be presented with possible ways forward in this area: more effective review and implementation of commitments, and better monitoring of recommendations by OSCE institutions.
Szefom państw i rządów Unii Europejskiej chciałbym jedynie powiedzieć, że ważne jest, aby ten Traktat stał się podstawą europejskiego projektu, opartego na prawdziwym członkostwie obywateli.
To the heads of state or government of the European Union I would just like to say that it is important for this Treaty to be the basis of a European project founded on the true membership of its citizens.
Pragniemy zdać sprawozdanie na ten temat - na temat postępu konsultacji zarówno w Radzie, jak i w Parlamencie - szefom państw i rządów.
We wish to report on this, about how the consultations are coming along both in the Council and in Parliament, to the heads of state and government.
Niech państwo będą pewni, że tak dalece, jak to dotyczy Rady Europejskiej, ministrowie przekażą to przesłanie szefom państw i rządów, a my, prezydencja, będziemy opowiadać się za możliwie najbardziej rygorystycznym stosowaniem.
Rest assured that as far as the European Council is concerned, the ministers shall convey this message to the Heads of State or Government, and that we, as the Presidency, shall argue for the most stringent application possible.
Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE) powiedziała, że Deklaracja nie pomoże szefom państw i rządów "przejrzeć na oczy".
"You, Chancellor Merkel, have succeeded in getting Socialists on your side", he said.
Mamy nadzieję, że ta praca i debata w grupach roboczych ułatwią zadanie szefom państw i rządów, i że będą mogli oni podjąć najważniejsze decyzje polityczne w trakcie czerwcowej Rady Europejskiej.
We hope that this work and the working group debate can make the situation easier for the heads of states and heads of governments, and they will be able to take the most important political decisions in the European Council in June.
We wrześniu 2005 roku Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję o umożliwieniu szefom państw i rządów krajów UE uczestnictwa w debatach i przedstawiania swoich wizji przyszłości Europy.
Roger HELMER (NI, UK) stated that the Lisbon Treaty, or rather the renamed Constitution, is the Constitution that was decisively rejected by French and Dutch voters in 2005 and which we are now seeking to force through without the consent of the people.
We wrześniu 2005 roku Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję o umożliwieniu szefom państw i rządów krajów UE uczestnictwa w debatach i przedstawiania swoich wizji przyszłości Europy.
Although Mr Zapatero has already visited the EP in Brussels, this will be his first address to the plenary.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 32 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo