Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "szereg" na angielski

Wyszukaj szereg w: Definicja Synonimy

Sugestie

Wizyta weryfikacyjna wykazała szereg naruszeń zobowiązania.
The verification visit established a number of breaches of the undertaking.
Ponadto istnieje szereg szczególnych zasad dotyczących określonej żywności.
In addition, there are a number of specific rules which are applicable to specific foods.
W celu stwierdzenia korzyści w następnych akapitach Komisja analizuje szereg innych aspektów.
With a view to determining whether an advantage exists, the Commission analyses several other aspects in the following paragraphs.
Zorganizował również szereg konferencji na temat wprowadzenia euro.
He also organised several conferences on the introduction of the euro.
William Maher otrzymał szereg zabiegów/na szyję i plecy.
William Maher received a number of treatments on his neck and his back.
W sprawozdaniu poruszono cały szereg delikatnych spraw.
A number of sensitive issues are raised in this report.
Komisja Europejska opracowała ostatnio szereg inicjatyw legislacyjnych dotyczących racjonalizacji zużycia energii.
The European Commission has recently produced a number of legislative initiatives concerning energy efficiency.
W przeszłości zatwierdziliśmy już szereg podobnych wniosków.
We have approved a number of similar contributions in the past.
Ustanawia ona zatem raczej szereg standardów proceduralnych niż procedurę standardową.
So it provides for a number of procedural standards rather than for a standard procedure.
W sprawozdaniu zawarliśmy także szereg opinii dotyczących charakteru nowych trwałych rozwiązań.
We have also included in the report a number of opinions on the nature of the new permanent solutions.
Komisja zaproponowała szereg zmian, których celem jest uproszczenie zasad wdrażania funduszy strukturalnych.
The Commission has proposed a number of changes which aim at simplifying the rules on the implementation of structural funds.
Aby je osiągnąć, trzeba podjąć szereg równoległych działań.
To achieve them, it is necessary to take a number of measures at the same time.
Jej zalecenia obejmują też szereg wyjaśnień związanych z zobowiązaniami dostawców wyposażenia obronnego.
Her recommendations also contain a number of clarifications related to the obligations of defence equipment suppliers.
W tym celu sprawozdawca złożył szereg poprawek.
Your draftsman has submitted a number of amendments to this effect.
Przedstawiłem komisji szereg zmian, które sprawozdawca potraktował stosunkowo łaskawie.
I submitted a number of amendments to the Committee, which were dealt with relatively benevolently by the rapporteur.
Wraz z panem posłem Geierem przedstawiliśmy szereg poprawek skreślających.
Together with Mr Geier, I have tabled a number of deleting amendments.
Ponadto należy sprecyzować i zaktualizować szereg innych przepisów.
In addition, a number of other provisions should be clarified and updated.
Ponadto szereg oznak wskazuje na rozwój skutecznej konkurencji.
Furthermore, a number of indicators suggest that effective competition has developed.
Przy dokonywaniu reorganizacji Rada uwzględniła szereg poprawek Parlamentu.
In doing so it took into account a number of Parliament's amendments.
Niemniej jednak sprawozdawca proponuje kilka znaczących oraz szereg drobnych wyjaśnień.
The rapporteur would nevertheless propose few substantial, as well as a number of minor clarifications.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4536. Pasujących: 4536. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo